بشقاب پر نده،UFO،عکس

اخبار ومباحث علمی وعکس وفیلم بشقاب پرنده وموجودات فضاییUFOوبیش از صد ها عکس و فیلم

دلایل پنهانکاری دولتها


 

                            دلایل پنهانکاری دولتها                         

 

((اما یک سئوال بسیار جدی اینجا مطرح میشود چرا موضوع یوفوها و اجسام و افراد بیگانه همواره در تاریخ موضوعی اسرار امیز و فرا علمی باقی مانده است چرا حتی ذره ای از زوایای این راز هزاران ساله گشوده نمیشود چرا پس از ده ها بار مشاهده یوفوها در کشورهای گوناگون و حتی ره گیری انان توسط هواپیماها و ره گیر های مخابراتی دولتها حاضر نشدند بطور رسمی اعلام کنند که با جسمی فرا زمینی سروکار داشته اند چرا این موجودات فضایی برای برقراری ارتباط با انسانها اینقدر وسواس به خرج میدهد و چرا حتی کنترل شده و غیر قابل محسوس حاضر به ارتباطی قابل اثبات در مجامع علمی با انسان نبوده است ؟ 


انسانها و مو جودات هو شمند در تمام آفر ینش  همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معر فت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفر ینش برای تمام آفر ینش یکی بوده و این دلیل یگا نگی  یگانه است این مسیر همان مسیر علم وکمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فر ینش در سر شت ما نیز قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال  کمال علمی واخلاقیو معر فتی  است)باید مسیر کنونی را که هنوز  در  ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای  از این مسیر  دیگر جنگ و قدرت و  شهوت و مرز وخاک بیشتر منابع  .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنی میشود وآن هنگامی است که دریچه کاءنات به سوی بشر باز میگردد وبشر قادر به سفر ها ی ما ورائ فضایی می گردد .
 دوستان  به نظر شما چنین موجودی با این توانائی وعلم وقدرتی که به راحتی در این کائنات به سفر می پردازد آیا متواند دارای چنین دید ی باشد  که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند  گردد.واین در صورتی است که باید کمال(منظور از کمال  کمال علمی واخلاقی است) هر موجود هوشمندی توسط خود وی کسب  گردد نه به صورت تحمیلی و این اصلی برای تمام آفر ید گان یگانه
 پا کند.
این موجودات وبه چند دلیل  با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات  نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه  به افکار عمو می بد هند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی  همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظم اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم  ما حدودا یکصد سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور  بسیاری از علوم  امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تارخ های فضائی...

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ تیر۱۳۸۹ساعت ۱۱:۲۸ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

دلایل پنهانکاری دولتها


 

                            دلایل پنهانکاری دولتها                         

 

((اما یک سئوال بسیار جدی اینجا مطرح میشود چرا موضوع یوفوها و اجسام و افراد بیگانه همواره در تاریخ موضوعی اسرار امیز و فرا علمی باقی مانده است چرا حتی ذره ای از زوایای این راز هزاران ساله گشوده نمیشود چرا پس از ده ها بار مشاهده یوفوها در کشورهای گوناگون و حتی ره گیری انان توسط هواپیماها و ره گیر های مخابراتی دولتها حاضر نشدند بطور رسمی اعلام کنند که با جسمی فرا زمینی سروکار داشته اند چرا این موجودات فضایی برای برقراری ارتباط با انسانها اینقدر وسواس به خرج میدهد و چرا حتی کنترل شده و غیر قابل محسوس حاضر به ارتباطی قابل اثبات در مجامع علمی با انسان نبوده است ؟ 


انسانها و مو جودات هو شمند در تمام آفر ینش  همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معر فت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفر ینش برای تمام آفر ینش یکی بوده و این دلیل یگا نگی  یگانه است این مسیر همان مسیر علم وکمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فر ینش در سر شت ما نیز قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال  کمال علمی واخلاقیو معر فتی  است)باید مسیر کنونی را که هنوز  در  ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای  از این مسیر  دیگر جنگ و قدرت و  شهوت و مرز وخاک بیشتر منابع  .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنی میشود وآن هنگامی است که دریچه کاءنات به سوی بشر باز میگردد وبشر قادر به سفر ها ی ما ورائ فضایی می گردد .
 دوستان  به نظر شما چنین موجودی با این توانائی وعلم وقدرتی که به راحتی در این کائنات به سفر می پردازد آیا متواند دارای چنین دید ی باشد  که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند  گردد.واین در صورتی است که باید کمال(منظور از کمال  کمال علمی واخلاقی است) هر موجود هوشمندی توسط خود وی کسب  گردد نه به صورت تحمیلی و این اصلی برای تمام آفر ید گان یگانه
 پا کند.
این موجودات وبه چند دلیل  با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات  نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه  به افکار عمو می بد هند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی  همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظم اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم  ما حدودا یکصد سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور  بسیاری از علوم  امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تارخ های فضائی...

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ شهریور۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

+ نوشته شده در  شنبه ۶ تیر۱۳۸۸ساعت ۲۰:۵۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

WWW.UFO-ALIEN.COM

www.ufo-alien.com
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ خرداد۱۳۸۸ساعت ۱۷:۳۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

WWW.UFO-ALIEN.COM

H
+ نوشته شده در  جمعه ۱ خرداد۱۳۸۸ساعت ۱:۱۲ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مشاهده جمجمه موجود فضایی در مریخ!


مشاهده جمجمه موجود فضایی در مریخ!


خبر گزاری مهر تهران:۱۰:۱۶ ,  ۱۳۸۸/۰۲/۱۲

کاوشگر اسپیریت ناسا تصویری عجیب به زمین ارسال کرده است که بحث بر سر وجود موجودات فضایی را تازه کرده است. در این تصویر می توان شکلی جمجمه مانند را دید که به اعتقاد برخی این حجم مریخی می تواند جمجمه یک موجودی فضایی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جستجوگران موجودات فضایی ادعا می کنند جمجمه موجود فضایی را در تصاویری که ماهواره ناسا از این سیاره بازتابانده است مشاهده کرده اند.

تصویر ار سالی کاوشگر اسپیریت ناسا

در نگاه اول این تصویر به صحرای سنگی ساده ای شباهت دارد اما با نگاهی دقیقتر می توان جزئیات بحث برانگیزی را در آن مشاهده کرد.

در صخره فضایی عجیبی که در مرکز این تصویر قرار گرفته است می توان دو چشم و بینی را به خوبی تشخیص داد و به همین دلیل برخی این تصویر را تصویری از یک جمجمه مریخی می دانند.

در حال حاضر بسیاری از سایتهای اینترنتی از این تصویر که توسط اسپیریت مشهور ناسا به ثبت رسیده با بحث های مرتبط با آن پر شده است.

 

بر اساس تخمینهای انجام شده این جمجمه احتمالی 15 سانتیمتر ارتفاع داشته و فاصله چشمهای آن از یکدیگر 5 سانتیمتر است. همچنین گنجایش این جمجمه احتمالی هزار و 400 سی سی تخمین زده شده است.

بر اساس گزارش تلگراف، در سال 2006 نیز تصویری مشابه از جمجمه موجودی فضایی رصد شد. با این حال مشهورترین چهره مریخی تصویری است که توسط فضاپیمای وایکینگ 1 و در سال 1976 به ثبت رسیده است. در این تصویر هاله ای از شکلی مشابه صورت انسان مشاهده می شود. اما اخترشناسان با تصویربرداری مجدد از همان منطقه در سال 1998

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت ۲۰:۱۴ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

قالب جدید

 

        ***تو جه** تو جه***    

 

 

   وبلا گ به سایتی با قالب جدید به آدرس:

 

www.UFO-Alien.com تعقیر  یافت

 

وبه صورت اتو ما تیک شما با  آدرس فعلی نیز  به

 

این سایت متصل خو اهید شد.

 + نوشته شده در  جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت ۲۳:۱۶ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

دلایل پنهانکاری دولتها

 

                            دلایل پنهانکاری دولتها                         

 

((اما یک سئوال بسیار جدی اینجا مطرح میشود چرا موضوع یوفوها و اجسام و افراد بیگانه همواره در تاریخ موضوعی اسرار امیز و فرا علمی باقی مانده است چرا حتی ذره ای از زوایای این راز هزاران ساله گشوده نمیشود چرا پس از ده ها بار مشاهده یوفوها در کشورهای گوناگون و حتی ره گیری انان توسط هواپیماها و ره گیر های مخابراتی دولتها حاضر نشدند بطور رسمی اعلام کنند که با جسمی فرا زمینی سروکار داشته اند چرا این موجودات فضایی برای برقراری ارتباط با انسانها اینقدر وسواس به خرج میدهد و چرا حتی کنترل شده و غیر قابل محسوس حاضر به ارتباطی قابل اثبات در مجامع علمی با انسان نبوده است ؟ 


انسانها و مو جودات هو شمند در تمام آفر ینش  همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معر فت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفر ینش برای تمام آفر ینش یکی بوده و این دلیل یگا نگی  یگانه است این مسیر همان مسیر علم وکمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فر ینش در سر شت ما نیز قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال  کمال علمی واخلاقیو معر فتی  است)باید مسیر کنونی را که هنوز  در  ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای  از این مسیر  دیگر جنگ و قدرت و  شهوت و مرز وخاک بیشتر منابع  .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنی میشود وآن هنگامی است که دریچه کاءنات به سوی بشر باز میگردد وبشر قادر به سفر ها ی ما ورائ فضایی می گردد .
 دوستان  به نظر شما چنین موجودی با این توانائی وعلم وقدرتی که به راحتی در این کائنات به سفر می پردازد آیا متواند دارای چنین دید ی باشد  که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند  گردد.واین در صورتی است که باید کمال(منظور از کمال  کمال علمی واخلاقی است) هر موجود هوشمندی توسط خود وی کسب  گردد نه به صورت تحمیلی و این اصلی برای تمام آفر ید گان یگانه
 پا کند.
این موجودات وبه چند دلیل  با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات  نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه  به افکار عمو می بد هند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی  همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظم اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم  ما حدودا یکصد سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور  بسیاری از علوم  امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تارخ های فضائی...

 

+ نوشته شده در  جمعه ۷ فروردین۱۳۸۸ساعت ۰:۴۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

 

                            دلایل پنهانکاری دولتها                         

 

((اما یک سئوال بسیار جدی اینجا مطرح میشود چرا موضوع یوفوها و اجسام و افراد بیگانه همواره در تاریخ موضوعی اسرار امیز و فرا علمی باقی مانده است چرا حتی ذره ای از زوایای این راز هزاران ساله گشوده نمیشود چرا پس از ده ها بار مشاهده یوفوها در کشورهای گوناگون و حتی ره گیری انان توسط هواپیماها و ره گیر های مخابراتی دولتها حاضر نشدند بطور رسمی اعلام کنند که با جسمی فرا زمینی سروکار داشته اند چرا این موجودات فضایی برای برقراری ارتباط با انسانها اینقدر وسواس به خرج میدهد و چرا حتی کنترل شده و غیر قابل محسوس حاضر به ارتباطی قابل اثبات در مجامع علمی با انسان نبوده است ؟ 


انسانها و مو جودات هو شمند در تمام آفر ینش  همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معر فت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفر ینش برای تمام آفر ینش یکی بوده و این دلیل یگا نگی  یگانه است این مسیر همان مسیر علم وکمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فر ینش در سر شت ما نیز قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال  کمال علمی واخلاقیو معر فتی  است)باید مسیر کنونی را که هنوز  در  ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای  از این مسیر  دیگر جنگ و قدرت و  شهوت و مرز وخاک بیشتر منابع  .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنی میشود وآن هنگامی است که دریچه کاءنات به سوی بشر باز میگردد وبشر قادر به سفر ها ی ما ورائ فضایی می گردد .
 دوستان  به نظر شما چنین موجودی با این توانائی وعلم وقدرتی که به راحتی در این کائنات به سفر می پردازد آیا متواند دارای چنین دید ی باشد  که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند  گردد.واین در صورتی است که باید کمال(منظور از کمال  کمال علمی واخلاقی است) هر موجود هوشمندی توسط خود وی کسب  گردد نه به صورت تحمیلی و این اصلی برای تمام آفر ید گان یگانه
 پا کند.
این موجودات وبه چند دلیل  با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات  نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه  به افکار عمو می بد هند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی  همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظم اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم  ما حدودا یکصد سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور  بسیاری از علوم  امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تارخ های فضائی...

 

+ نوشته شده در  جمعه ۷ فروردین۱۳۸۸ساعت ۰:۴۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

'کپلر' برای یافتن سیارات قابل سکونت به فضا رفت

 

'کپلر' برای یافتن سیارات قابل سکونت به فضا رفت  
 
 
این تلسکوپ که کپلر نامگذاری شده، جستجوی خود را به آن قسمت از فضای اطراف ستارگان محدود خواهد کرد که احتمال وجود آب مایع در سیاره های واقع در آن فضا بالا است (موسوم به مناطق گرم، یا مناطق قابل سکونت).

دانشمندان معتقدند وجود آب مایع بر روی سطح یک کره نشاندهنده امکان بالقوه حیاتی مشابه کره زمین بر روی آن است. این تلسکوپ به بررسی روشنایی بیش از 100 هزار ستاره در منظومه های لایرا (Lyra) و سیگنوس (Cygnus) خواهد پرداخت و به جستجوی ستاره هایی خواهد پرداخت که شدت نور آنها بطور متوالی و به واسطه عبور سیارات در حال چرخش به دور آنها از میان ستاره مورد نظر و تلسکوپ کم و زیاد می شود.این تلسکوپ که پنج متر طول دارد به مدت سه سال و نیم به دور خورشید خواهد گشت تا برنامه خود را به اتمام برساند.

تسکوپ کپلر در ساعت 3:49 دقیقه صبح به وقت گرینویچ در روز هفتم مارس به فضا پرتاب شد.

 
کپلر از بزرگترین دوربینی برخوردار است که تا کنون به فضا پرتاب شده است

کپلر از بزرگترین دوربینی برخوردار است که تا کنون به فضا پرتاب شده و این اولین بار است که ماموریتی با هدف یافتن کرات خاکی درحال چرخش به دور ستاره هایی همچون خورشید انجام می شود.اعتقاد بر آن است که از میان 300 سیاره فراخورشیدی (extrasolar) که تاکنون کشف شده اند تعداد بسیار کمی از آنها همانند کره زمین، خاکی هستند ولی هیچکدام جرمی مانند زمین ندارند. اکثر این سیاره ها یا همانند سیاره مشتری توده های عظیم گاز هستند یا همانند نپتون یک جرم یخی عظیم به شمار می روند.با این حال دانشمندان معتقدند دلیل کم بودن شمار چنین سیاراتی، بیشتر محدودیت های فنی بشر در کشف آنها است و نه فقدان سیاراتی با جرم مشابه زمین در کهکشان راه شیری.

 منبع : BBC News


 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ اسفند۱۳۸۷ساعت ۲۳:۴۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تعقیر ظاهری

 

        ***تو جه** تو جه***    

 

 

 

به زودی  وبلا گ به سایتی با قالب جدید به آدرس:

 

www.UFO-Alien.com تعقیر خو اهد یافت

 

وبه صورت اتو ما تیک شما با  آدرس فعلی نیز  به

 

این سایت متصل خو اهید شد.

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۸۷ساعت ۲۳:۴۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تصا ویری ا ز بشقاب پر نده ها: pictures Ufo


تصا ویری ا ز بشقاب پر نده ها:   pictures  Ufo


 


+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۷ساعت ۱۸:۳۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آخرين خبر ها*

 
 
آخرين خبر ها*:
 
 
کشف گاز متان واحتمال وجود حيات بر روي سياره سرخ :
 
بر اساس تحقيقات انجام شده توده‌هاي گاز متان كشف شده در مريخ مي‌تواند نشانه‌اي از فعاليت‌هاي زميني يا بيولوژيك و احتمالاً آخرين نشانه از احتمال وجود حيات بر روي سياره سرخ باشد.
تحقيقات منتشر شده در آخرين شماره نشريه علوم بر اين محور است كه وجود متان نشانه‌اي از فعاليت‌هاي زميني و يا حتي بيولوژيك بر روي مريخ است و ميزان متان مشاهده شده بر روي سياره سرخ قابل مقايسه با بعضي نقاط فعال در زمين است.
مايكل موما مدير اين تحقيق به واشنگتن پست گفت: "به اعتقاد ما اين كشف احتمال وجود حيات بر روي مريخ را به شدت افزايش مي‌دهد. هيچ تحقيق يا اكتشاف ديگري تا اين حد شانس وجود حيات در مريخ را نشان نداده است."
محققان اعلام كردند كه سيستم‌هاي زنده بيش از ۹۰ درصد توليد گاز متان در زمين را بر عهده دارند و ۱۰ درصد ديگر نيز ريشه در فعاليت‌هاي زميني دارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه پژوهشگران اعلام كردند يك نخستين توده متان كشف شده حاوي حدود ۱۹ تن متريك گاز بوده است كه به اندازه توليد يك كارخانه روغن زغال سنگ در سانتا بارباراي كاليفرنيا است.
دانشمندان اعلام كرده‌اند كه موفق به شناسايي تغييرات توليد گاز متان در نقاط مشخصي از مريخ در فصل‌هايي خاص شده‌اند اما هنوز نسبت به منبع توليد اين گازها اطمينان ندارند.
به گفته دانشمندان ناسا زمان توليد اين گازها مشخص نيست و مي‌تواند مربوط به دوره‌اي جديد و يا زمان‌هاي دورتر باشد و به رغم شناسايي ريشه زميني يا بيولوژيك اين گازها اما هنوز توافقي كلي بر سر آن حاصل نشده است.
اين تيم تحقيقاتي با استفاده از اسپكترومترهاي ماوراي قرمز به بررسي ۹۰ درصد سطح مريخ در طي ۳ سال مريخي (برابر با ۷ سال زميني) پرداخته بودند.
منبع : فارس
 
.................................................................................................................
 
 
مريخي بودن ساكنين زمين :
 
يك اخترشناس به تازگي پيشنهادي را مبني بر مريخي بودن تمامي ساكنين زمين ارائه كرده است. وي با استفاده از نظريه اي كه برخورد شهابسنگهاي مريخي را عامل شكل گيري حيات بر روي زمين در بيليونها سال پيش مي داند، اين نظريه جالب را ارائه كرده است.
به اعتقاد وي مريخ نسبت به زمين فاصله كمتري از كمربند ستاره اي منظومه خورشيدي دارد و به همين دليل مورد اصابت متعدد شهابسنگها قرار گرفته است. اصابت اين شهابسنگها قسمتهايي از اين سياره را جدا كرده و وارد مدار خورشيد كرده است كه در نهايت اين قطعات به شكل شهابسنگ با زمين برخورد كرده اند.
وي بر اين باور است در اين صورت آغاز حيات بر روي مريخ و انتقال آن بر روي زمين با كمك برخوردهاي كيهاني مريخي امري غير ممكن نبوده و انسانها مي توانند خود را مريخي بنامند. وي اين اظهارات جالب را در پي كشف مقادير قابل توجهي از گاز متان بر روي سياره مريخ ابراز داشت.
بر اساس گزارش زي نيوز، كشف اين گاز و ايجاد احتمال يافتن موجود جاندار بر روي سياره سرخ مريخ توجه محققان را به شهابسنگ مريخي چهار بيليون ساله اي كه در سال 1984 در منطقه آنتراكتيكا يافت شده را افزايش داده است. به طوري كه سازمان ناسا اعلام كرده است كه احتمال وجود فسيل ميكروبي در ميان اين شهابسنگ بالا است. وجود چنين فسيلي مي تواند بشر را از وجود حيات در گذشته هاي دور بر روي مريخ مطمئن سازد.
منبع : خبرگزاري مهر
..................................................................................................................
آب‌هاي قطبي مريخ، خالص هستند:
 
بر اساس يك تحقيق بين‌المللي كه گزارش آن از سوي پژوهشگران فرانسوي منتشر شده، يك كلاهك يخي عظيم در قطب شمال سياره مريخ كشف شده است كه در بالاترين درجه تميزي و خالص بودن است.
اين اطلاعات مربوط به داده‌هاي راداري است كه توسط مدارگرد مريخي آمريكا يا MRO در مدار سياره سرخ به دست آمده اند.
به گفته پژوهشگران فرانسوي، اين اطلاعات تاييد مي‌كند كه آب موجود در اين ناحيه از مريخ 95 درصد خالص است.
اين پژوهش از سوي موسسه ملي علوم كائناتي فرانسه منتشر شده است.
محققان مي‌گويند: پيش‌بيني مي‌شود كه مناطق قطبي مريخي حامل مقاديري معادل دو تا سه ميليون كيلومتر مكعب يخ باشد.
با اين پيش‌بيني، مقدار يخ موجود در قطب‌هاي مريخي تقريبا 100 برابر بيشتر از كل ذخيره يخي موجود در درياچه‌هاي بزرگ شمال آمريكا است.
اين پژوهش همچنين از سوي اتحاديه ژئوفيزيك آمريكا در مجله «Geophysical Research Letters» منتشر شده است.
 
منبع : ايسنا
 
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۷ساعت ۱:۲۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مر یخ :سیاره اسرار خاموش

 

      ما از مر یخ چه می دانیم ؟؟!!      


سلا م د و ستان


این هم عکسهای دیگری از مر یخ و اسر ار بی پا سخ نظر تا ن را جب این عکسها چیست؟؟1!تصوير

(تصویر 1)


به این دو شی در حال پر واز دقت کنید


تصوير

(تصویر 2)


به شی در حال پر واز در افق دقت کنیدتصوير

(تصویر 3)

به شی در حال پر واز دقت کنید

تصوير

(تصویر 4)تصوير

(تصویر۵)


این سو را خها به نظر شما تو جیه چه رویدادی استتصوير

(تصویر۶)


تصوری راست سیاره زمین از یک شهر و سمت چپ سیاره مریخ (خو دتان قضا وت کنید!!)تصوير

این هم تصویر بز رگ از مر یخ

(تصویر 7)


تصوير

(تصویر8)


یک وسیله مصنوعی خیلی عجیب روی سطح مر یختصوير

(تصویر 9)


به نظر شما این دو تکه شی نا شناس چه می توانند با شند؟؟!!

 

تصوير

(تصویر 10)


به نظر شما این ها چه هستند ؟؟!!تصوير

(تصویر 11)


تصوير

(تصویر 12)


به نظر میاد ما اولین مسا فران مر یخ نیستیم و سفینه های دیگری ما را تحت نظر دارند

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۸۷ساعت ۱۹:۲ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت پا نزدهم))

 

  آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!   

 

((قسمت پا نزدهم ))

تنا قضا ت نظر یه تکا مل و یا فته های شگفت آور زمین شناسی

 

 

آیا ما به راستی بخش بز رگی از تاریخ بشر یت را گم کرده ایم   ؟؟!!

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۸۷ساعت ۰:۴ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تناقضات بحث بر انگیز نظریه داروین

 

       تناقضات  بحث بر انگیز نظریه داروین       

 

اگر  مي پندارید كه مبناي فرضيا ت ((داروین)) بر واقعيات انكارناپذير علمي بنا شده است و في المثل فسيل هاي پيدا شده از نسل هاي پيشين انسان ها اين فرضيات داروینیستی را تأييد مي كند، بدانید كه سخت در اشتباه هستید.

اگر بخواهيم روشن تر و با استفاده از مثال هاي روشنگر سخن بگوييم بايد گفت كه اگر با حذف همه ي پيچيدگي هايي كه خود دانشمندان به آن اذعان دارند و بر سبيل مسامحه فقط نمونه هاي برگزيده اي از فسيل هاي پيدا شده را ذكر كنيم كه در فرضيات انسان شناسي مي گنجد، باز هم هيچ دليلي وجود ندارد كه اين فرضيه دار وین بر حقيقت استوار باشد.

فسيل معروف به انسان جاوهآثار بد ست آمده در جاوا


به عنوان مثال، اگر از ميان فسيل هاي پيدا شده ـ آنچنان كه در اكثر كتاب هاي آنتروپولوژي و تاريخ تمدن آمده است ـ فقط انسان جاوه (پيتكانتروپ)، انسان پكن (سينانتروپ)، انسان نئاندرتال و هوموساپينس يا انسان امروزي را در نظر بگيريم، باز هم دو دانشمند بر مبناي دو ايدئولوژي مختلف فرضيات كاملاً متفاوت و متناقضي را بر همين نمونه هاي ياد شده بار خواهند كرد.
فرضيه اي كه يك فكر داروينيستي بر مبناي مجموعه ي نمونه هاي مذكور ارائه خواهد داد اين است:
در ميان قديمي ترين فسيلها، اولين فسيل كشف شده، فسيل معروف به انسان جاوه است كه بوسيله ي كاشف آن... پيتكانتروپ(Pithecanthropus) ناميده شد. اين نام، اول به بقايائي
داده شد كه عبارت بود از يك كاسه ي سر، يك استخوان ران، يك آرواره پائين و چند دندان. از روي اين بقايا، وجود يك شكل انسان فوق العاده ابتدائي ]![ استنتاج شد كه اندازه ي مغزش حد وسط بين انسان و گوريل، دندانهايش از نظر ساخت، ميانه حال، اما بدنش راست (قائم) بود.

 با ز سازی تصویری  انسان جاوه پيتكانتروپ(Pithecanthropus)اين استنتاج نه تنها به وسيله ي كشفيات ديگر در جاوه تأييد شد، بلكه كشفيات بسيار گسترده تري نيز كه در نزديك پكن انجام پذيرفته، مؤيد آن بوده است. انسان پكن را سينانتروپ(Sinanthropus) ناميده اند...(1)
انسان جاوه داراي كمترين گنجايش مغزي و بزرگترين برجستگيهاي استخواني در بالاي چشم است....

جمجمه ((انسان نئاندرتال))


((انسان نئاندرتال))

انسان نئاندرتال، داراي گنجايش مغزي بيشتر و برجستگيهاي استخواني كوچكتري از انسان جاوه است.... انسان امروزي (هوموساپينس) داراي جمجمه اي است از همه ظريفتر، بدون پوزه، ولي بيني و چانه اي كاملاً رشد كرده.(2)
يك تفكر داروينيستي از آنجا كه معتقد به تطور انواع است فوراً نمونه هاي ياد شده در بالا را به يكديگر پيوند مي دهد و اين فرضيه را استنتاج مي كند كه:
نسل انسان امروز به نئاندرتال و سپس به گوريل مي رسد.
اما اگر یا فته های جدید را در کنار این یا فته ها قر ار بدهیم نتیجه حاصل متفاوت خواهدبود.

البته كسي در اينكه يك چنين موجوداتي در كره ي زمين بوده اند شكي ندارد، اما در اينكه بين آنها و نسل كنوني انسان در كره ي زمين چه رابطه اي هست، سخن بسيار است. مذاهب در طي مباحث مفصلي تصريح مي کنند كه نسل بشر كنوني به مرد و زني مي رسد كه از انسان يا حيوان ديگري متولد نشده اند.
لكن دانشمندان ژئولوژي ـ علم طبقات زمين ـ گفته اند كه عمر نوع انسان از ميليونها سال هم تجاوز مي كند و آثار و فسيلهايي هم كه مربوط به بيش از پانصدهزار سال قبل است به دست آورده اند، ولي اين دانشمندان دليل قانع كننده اي كه ثابت كند نسل موجود متصل و پيوسته به آن انسانهاست، در دست ندارند... ولی با شو اهد تازه ای به این نتیجه می تو ان رسید که قبل از دوره ي كنوني ادوار ديگري نيز بر نوع انسان گذشته باشد، همانطور كه در تفسير مذاهب مختلف بدان اشاره شده است .حال ببینیم این شو اهد چیست:

آنتوني بارنت، نويسنده ي كتاب «انسان به روايت...»، هنگام بحث از پيچيدگي هاي موجود مي گويد: خيلي راحت بود اگر مي شد داستان تكامل انسان را به نحوي كه در بالا خلاصه كرديم((نظر یه داروین))، تمام شده دانست؛ اما قطعات ديگري يافت شده اند كه بهيچوجه در يك چنين طرح ساده اي نمي گنجند.


مشهورترين اينها، جمجمه اي است به نام سوانسكومب(Swanscombe) اين جمجمه از روي دو تكه استخوان شناخته شده است كه عقب و قاعده و قسمتي از يك طرف كاسه ي سر را تشكيل مي دهند. اين دو تكه استخوان در يك حفره ي شني در جنوب رودخانه ي تمز(Thames)، بين دارتفورد(Dartford) و گريوزند( Gravesend) يافت شده است، ناحيه اي كه باستانشناسان آن را از لحاظ بقاياي انساني بسيار غني مي دانند.

جمجمه سوانسكومب(Swanscombe)اين جمجمه متعلق به زني بود كه سن او در حدود بيست و چند سال بوده است. ضخامت استخوانهاي جمجمه ي او از ضخامت معمول در جمجمه هاي انسان جديد بيشتر است، اما گنجايش مغزي اش بين 1325 تا 1350 سانتيمتر مكعب برآورد شده است. اهميت اين جمجمه از اين جهت است كه صاحب آن تقريباً بطور مسلم از معاصران نزديك انسان جاوه و پكن بوده است، و اين خود دليل نسبتاً قانع كننده اي است كه انسانهايي با هيئت انسان امروزي در دوره پلئيستوسن ميانه وجود داشته اند.

قطعات ديگري نيز يافت شده كه گواه بر اين است كه در دوره ي پلئيستوسن ميانه و پاياني، يعني قبل از ظهور انسان نئاندرتال، انسانهايي به شكل انسان جديد (ساپينس) وجود داشته اند.(3)
گذشته از همه ي اينها، اگر ما فرضيه ي داروينيستي تطور انواع را قبول نكنيم ـ كه قبول نمي كنيم ـ ديگر بحث كردن در اطراف اين نمونه ها و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر ضرورتي ندارد، چرا كه اصولاً همه ي فرضيات مربوط به پيدايش انسان و تاريخ تمدن بر همين ركن اساسي، يعني نظريه ي داروين مبتني بر تطور انواع، بنا شده است که با یا فته های اخیر این نظر یه دارای نقص می گردد و یا فتن فسیلهای انسا نهای سا پینس در دوران پلئيستوسن ميانه و پاياني دلیل قا طع بر نقصو رد نظر یه دارون است و انس نهای سا پینس در این دورا ن نیز و جو د داشته اند و این در حالی است که فا صله زمانی بسیار زیاد است .

منا بع:
1- آنتوني بارنت، انسان به روايت زيست شناسي، محمدرضا باطني و ماه طلعت نفرآبادي، نشر نو، چاپ سوم، تهران، 1369، ص101.
2- انسان به روايت...، ص 102.
3- انسان به روايت...، صص 106 و 107.
4- رو زنا مه کیهان(شنبه 27 مهر 1387 شماره 19208)
5-مجله "نيچر"
6-پايگاه اينترنتي رويترز


 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ بهمن۱۳۸۷ساعت ۰:۲۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

افزايش احتمال وجود حيات بر روي مريخ با كشف گاز متان

 

 
    افزايش احتمال وجود حيات بر روي مريخ با كشف گاز متان    

 

شماره:8710280148                                                                                87/10/28 شنبه

خبرگزاري فارس: بر اساس تحقيقات انجام شده توده‌هاي گاز متان كشف شده در مريخ مي‌تواند نشانه‌اي از فعاليت‌هاي زميني يا بيولوژيك و احتمالاً آخرين نشانه از احتمال وجود حيات بر روي سياره سرخ باشد.


به گزارش خبرگزاري فارس، تحقيقات منتشر شده در آخرين شماره نشريه علوم بر اين محور است كه وجود متان نشانه‌اي از فعاليت‌هاي زميني و يا حتي بيولوژيك بر روي مريخ است و ميزان متان مشاهده شده بر روي سياره سرخ قابل مقايسه با بعضي نقاط فعال در زمين است.
مايكل موما مدير اين تحقيق به واشنگتن پست گفت: "به اعتقاد ما اين كشف احتمال وجود حيات بر روي مريخ را به شدت افزايش مي‌دهد. هيچ تحقيق يا اكتشاف ديگري تا اين حد شانس وجود حيات در مريخ را نشان نداده است."
محققان اعلام كردند كه سيستم‌هاي زنده بيش از 90 درصد توليد گاز متان در زمين را بر عهده دارند و 10 درصد ديگر نيز ريشه در فعاليت‌هاي زميني دارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه پژوهشگران اعلام كردند يك نخستين توده متان كشف شده حاوي حدود 19 تن متريك گاز بوده است كه به اندازه توليد يك كارخانه روغن زغال سنگ در سانتا بارباراي كاليفرنيا است.
دانشمندان اعلام كرده‌اند كه موفق به شناسايي تغييرات توليد گاز متان در نقاط مشخصي از مريخ در فصل‌هايي خاص شده‌اند اما هنوز نسبت به منبع توليد اين گازها اطمينان ندارند.
به گفته دانشمندان ناسا زمان توليد اين گازها مشخص نيست و مي‌تواند مربوط به دوره‌اي جديد و يا زمان‌هاي دورتر باشد و به رغم شناسايي ريشه زميني يا بيولوژيك اين گازها اما هنوز توافقي كلي بر سر آن حاصل نشده است.
اين تيم تحقيقاتي با استفاده از اسپكترومترهاي ماوراي قرمز به بررسي 90 درصد سطح مريخ در طي 3 سال مريخي (برابر با 7 سال زميني) پرداخته بودند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ دی۱۳۸۷ساعت ۲۳:۴۱ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

گونه های شنا خته شده فر ازمینی (( قسمت دوم ))

 

        گونه های شنا خته شده فر ازمینی     
 
 
 (( قسمت دوم )) 
 
 
 جمعه 27 اردیبهشت ماه سال 1387 ساعت 2:28 PM
 

منبع و نویسنده این مقاله: وب سایت سر کار خانم شیر ین اشتری

همانطور که در ۴ قسمت قبل گفتیم  فضایی ها فقط موجوداتی با ظاهر عجیب و غریب نیستند بلکه گونه های مختلف انسانی هم دارند مانند "پلیادیان" و " آندرومدا"  . اما اینکه تا چه حد این جزئیات دقیق و صحیح هستند بر من هم معلوم نیست و حتی  احتمال هم می دهم که بخش عظیمی از این اطلاعات دستکاری شده باشد. ولی در هر حال دانستن  این مسائل بهتر از ندانستن آن است  و صحت آن هم به مرور زمان و با مطالعات بیشتر معلوم خواهد شد. 

اساس مطلب این است که موجودات فضایی وجود دارند و این شاید به بسیاری از شما  ثابت شده باشد. اما قبول کردن حضور این موجودات ناشناخته حال چه فضایی و چه فرشتگان و جنیان یک مسئله ی شخصی  است که باید با احتیاط با آن برخورد کرد.

در طول این ۶ سال که از آغاز وبلاگ می گذرد واکنش خوانندگان من از چند حالت خارج نبوده است:

برخی صرفا به دلیل ترس ترجیح می دهند آنها را انکار کنند و برخی دیگر اصلا اهمیتی نمی دهند که چه در دنیا و کائنات می گذرد.  گروهی هم هستند که از هر دانش و اطلاعاتی استقبال کرده و به قول معروف خود را با پیشرفتها و اخبار روز هماهنگ می کنند.

نکته ی اساسی در تحقیقات ماورائی این است که باید هر روز منتظر چیز جدیدی بود و هرچه اطلاعات بیشتری جمع آوری می شود نظر و عقیده هم باید مطابق با آن تغییر کند. مثلا اینجانب در ابتدای شروع کارم همیشه طرفدار موجودات فضایی بودم و گمانم بر این بود که این افراد فقط خیرخواه ما هستند اما در طول ۵ سال به مرور دریافتم که اشتباه می کردم و بیشتر این موجودات بدخواه ما هستند.

 اگر شما به پستهای قبلی من رجوع کنید کاملا متوجه این تغییر عقیده ناگهانی من می شوید که البته برای آن دلایل محکمی هم دارم!

  خوانندگان گرامی هم برای اینکه توجیه شوند نباید فقط به این مختصر مقالات بسنده کنند بلکه باید خود به جستجوی حقیقت بپردازند.زیرا هرچه شما امروز یاد می گیرید شخصیت فردای شما را می سازد و هرچه بیشتر و سریعتر یاد بگیرید راحتتر قادر به هضم واقعیتها خواهید بود. این هیچ ارتباطی با فضایی ها ندارد و شامل تمام زمینه های علمی و دینی می شود. افرادی که با تکیه بر تحقیقات دقیق و مستندات جلو می روند هرگز دچار شک و تردید در راه خود نخواهند شد زیرا برای هر سوالی جواب منطقی خواهند یافت اما در عوض افرادی که فقط به حرف این و آن گوش می دهند و هیچ نظری از خود ندارند هر روز جهت عوض کرده و هیچ وقت هم نمی دانند که بر کدام عقیده هستند.

Pleiadians - Quetzal

Pleiadians - Semjase

Pleiadians - Ptaah

Pleiadians - Sfath

 

((تصویر مو جو داتی که خود را سا کنان پلیادیان معرفی کرده و با اقای بیلی مایر در ار تبا طند))

پلیادیان:

 پلیادز انسانهایی از نژادهای گوناگون هستند که در یک سیستم ستاره ای جمع شده اند. اگرچه قبلا در مورد این نژاد صحبت کرده ایم اما مسائل مهم و ضروری در ارتباط با این نژاد وجود دارد که باید دقیق تر بررسی کنیم.

محل زندگی:

هفت ستاره در سیستم ستاره ای تااوروس TAURUSبه فاصله ۴۲۰ سال نوری از زمین. نام این هفت ستاره ی پلیادز چنین است :

۱-تای گیتاTaygeta   

2-مایا  Maya  

3-   کو ای لا Coela        

4-اطلس Atlas

5-  میروپMerope   

6-    الکترا Ellectra  

7-  آلکوین Alcoyne

مردم پلیادز ساکن سیاره ی  "ایررا " Erra هستند که تقریبا به بزرگی زمین است و به دور خورشید ( تای گیتا ) می گردد.

سایر مردم پلیادز در سیارات  "سیمجاس" Semjase -  "پتاه"Ptah  و  "کو اتزال" Quetzal زندگی می کنند.

تاریخچه:

 در حدود ۲۲۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مردم پلیاد منظومه شمسی را کشف کردند و  سیاره ی زمین را به عنوان پایگاه ماموریت خود برگزیدند.

فدراسیون کهکشانی به  پلیادز اجازه داد تا با مردم زمین مخلوط شوند اما ...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ دی۱۳۸۷ساعت ۱۷:۵۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

در جستجوی ریشه های فرازمینی حیات زمین

 

 

 

دکتر ویکراماسینگه
دکتر ویکراماسینگه تصور می کند که حیات بر روی زمین منشایی فضایی دارد

در جولای 2001، باران قرمز اسرار آمیزی در یک منطقه وسیع از جنوب هندوستان بارید که برخی از دانشمندان آن را منشا احتمالی حیات در کره زمین می دانند.

در حالی که مردم محلی معتقد بودند این باران نشانه پیش بینی شده پایان جهان است، مقامات رسمی توضیح دادند که این باران ناشی از گرد و غبار صحراهای عربستان است.

اما دکترگادفری لوئیس دانشمندی که در این منطقه حاضر بود می گوید این واقعه چیزی بیش از یک رخداد غیرعادی بود.

وی نه تنها کشف کرد سلولهای زیستی کوچکی در این باران وجود داشته است بلکه به این دلیل که ظاهرا حاوی دی ان ای که اجزای تشکیل دهنده حیات بر روی زمین است، نبودند، وی را برآن داشت تا معتقد شود این سلولها شکلی از حیات فرازمینی در خود دارند.

دکتر لوئیس می گوید: "این ادعای بحث برانگیز مبتنی بر امکان منشای حیات بر روی زمین از خارج از کره زمین است. می دانم که ادعای بزرگی است اما همه آزمایشات از این ادعا حمایت می کنند."

مطالعات وی زنجیره ای از واکنش های دانشمندان در سراسر جهان که نسبت به ماهیت این سلولها تردید داشتند را برانگیخت.

دلیل اصلی آنکه ادعای دکتر لوئیس بلافاصله از سوی جوامع علمی رد نشد آن بود که با نظریه دو دانشمند بریتانیایی که در دهه شصت میلادی ارائه شده بود و هنوز هم مورد بحث است، هماهنگی داشت.

کشف فضایی

 

سر فرد هویل و پرفسور چاندرا ویکراماسینگه پیشگامان نظریه "حیات فرازمینی" هستند که مبتنی بر آن است که منشای حیات بر روی زمین از سیاره ای دیگر است.

آنها معتقد بودند که حیات در ابتدا بر روی یک ستاره دنباله دار به زمین آمد. در طول دهه های گذشته این فرضیه با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان فضایی آمریکا(ناسا)، در حال حاضر علاقه بیشتری برای یافتن وجود حیات در سایر کرات نشان می دهد.

یک روبوت زیر دریایی برای جستجو در اقیانوس های یکی از اقمار مشتری(ژوپیتر) طراحی شده است که در حال حاضر در مرحله آزمایش در دریاچه ای در تکزاس است.

یافتن حیات در منظومه شمسی می تواند فرضیه حیات فرازمینی را تقویت کند.

بخش دیگری از ناسا در حال مطالعه بر روی باکتریهایی در روی زمین است که می توانند در شرایط کاملا متفاوتی به حیات خود ادامه بدهند.

یافتن چنین باکتریهایی می تواند موید آن باشد که میکرو ارگانیزم ها می توانند در شرایط دشوار سفر در فضا بر روی یک شهاب به حیات خود ادامه دهند.

پرفسور ویکراماسینگه توضیح می دهد: "باکتریها بایستی در برابر سرمای شدید فضا، خلاء، تابش اشعه ماورای بنفش، اشعه های کیهانی و اشعه ایکس مقاومت کنند."

باکتریها می توانند در فضا به حیات خود ادامه دهند
 اگر این مدارک درست باشند می توانند نظریه آغاز حیات بر روی زمین از جایی در فضا را اثبات کنند
 

وی ادامه می دهد: "به نظر عجیب می رسد ولی باکتریها در برابر همه این شرایط مقاوم هستند، تا آنجا که ما می دانیم باکتریها مطمئنا در این شرایط به حیات خود ادامه می دهند، من باکتریها را ذاتا فضانورد می دانم."

از یک سیاره دیگر

تابستان گذشته، برنامه Horizon در بی بی سی گزارشی اختصاصی از سفر پرفسور ویکراماسینگه به هند برای آنکه شخصا در باره باران سرخ بررسی کند، پخش کرد.

او با دکتر لوئیس ملاقات کرد و با یکدیگر با مردمی که شاهد این باران بودند گفتگو کردند.

او همچنین تحقیق دکتر لوئیس در باره آنکه بارش باران سرخ در دمای سیصد درجه سانتیگراد نیز می تواند رخ دهد، را مطالعه کرد، مطالعه بنیادینی که نشانگر آن است که میکرو ارگانیسم های فضایی ممکن است در دمای بسیار بالا نیز به حیات خود ادامه دهند.

همه این شواهد پرفسور ویکراماسینگه را بر آن داشته است تا باران سرخ را نوعی از حیات فرا زمینی بداند.

او می گوید" "پیش ازسفرم به هند در مورد اینکه باران سرخ واقعا نشانه ای از حیات فرازمینی باشد تردید بسیاری داشتم؛ اما حالا معتقدم که حیات بر روی زمین از فضا آمده است."

با این که بسیاری از دانشمندان با شک و تردید به این موضوع می نگرند ولی اگر ویکراماسینگه و لوئیس حق داشته باشند، این نشانه ها می توانند قوی ترین مدارک اثبات نظریه حیات فرازمینی باشند.

این امر همچنین می تواند نشانگر آن باشد که حیات در ابتدا از سیاره دیگری آغاز شده است و سپس در روی زمین به اشکال مختلفی تغییر شکل یافته و از این قرار انسان ماهیتی فرازمینی دارد.

 
+ نوشته شده در  شنبه ۲۸ دی۱۳۸۷ساعت ۰:۳۸ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مو جو دات شنا خته شده فر ازمینی

 

 

    مو جو دات شنا خته شده فر ازمینی    

 

معرفی گونه های فضایی (۱)

 


مطالب این بحث قبلا در جایی نوشته با ترجمه نشده است و بر پایه ی تحقیقات شخصی نویسنده ی بحث ((سر کار خا نم شیر ین اشتری))می باشد. منابع در انتهای هر مقاله ذکر شده است.

گونه های متنوع از موجودات فضایی کشف و نام گذاری شده اند . اگر چه ما دسترسی به این موجودات نداریم و ناچار هستیم آنچه را که محققان عالی رتبه در قالب مقالات علمی به ما معرفی می کنند بپذیریم. در اینجا بی طرفانه به ترجمه ی چند گونه ی مشهور این موجودات از مجلات علمی پرداخته ام( نکات داخل پرانتز نوشته ی خودم است)

 پذیرش یا انکار موجودات فضایی به کلی در حیطه ی اختیار خواننده است.

        {و حال آنکه خدا شما را به انواع خلقت و اطوار گوناگون بیافرید.}

                          قرآن کریم سوره ی نوح آیه ی ۱۴

۱- آناکیم ANAKIM : ( نام دیگر آنها الس Els به معنی نژاد بزرگ - در تورات و قرآن به نام موجودات غول آسا یا نفیلیم NEPHILIM)

و ما به آنها [= قوم عاد ]قدرتى داديم كه به شما نداديم، و براى آنان گوش و چشم و عقل قرار دادي احقاف آیه ۲۶    آيا نديدى پروردگار تو با قوم عاد چه كرد؟ (آن قوم بلند قامت)، * و داراى عمارت هاى مرتفع، * آن قوم و قبيله اى كه مثل و مانند آنها در شهرها آفريده نشده بود».(2)فجر

نژاد آناکیم گسترده ترین نژاد فضایی است مخصوصا روی زمین تاریخچه ی عظیمی دارند . قد آنها چیزی بین ۳ تا ۴ متر تخمین زده شده است.(اگرچه در آثار پیدا شده از صحرای ربع الخالی در عربستان قد اسکلتهای یافته شده به ۱۲ متر هم رسیده است- ) ظاهرشان بسیار شبیه گونه ی بین المللی انسانی است ( مانند انسانهای زمین) . به همین دلیل برخی از آنها می توانند بدون جلب توجه در میان زمینیان زندگی کنند. چند نمونه از آنها در غارهای زیر شمال و  غرب آمریکای شمالی دیده شده اند از آلاسکا تا حوالی مکزیکو و ثابت شده است که قادر به پروازهای بین ستاره ای هستند.

منبع: تورات - سفر پیدایش (باب ۱۰ آیه ۱۰)

قرآن کریم سوره ی احقاف آیه ۲۶  - سوره ی حجر آیه ۷۳ تا ۷۶ - سوره ی فجر آیه ی ۹ - سوره ی  فجر آیه ۶ و۷ و۸

مجله ی ؛نوابیان کلندر؛ مقاله ی؛  بیگانگان در میان ما ؛سال ۱۹۹۶

 

۲- آنو ناکی ANUNNAKI : یکی از چهره های تاریخی نژاد آنو ناکی  نمرود پادشاه بابل در زمان زندگی حضرت ابراهیم است .

 به اندازه و قا مت شاه و مردم عادی تو جه کنید و ستو نی که بر ای مقایسه و در ک قا مت شاه در کنار او قر ار دارد

((جثه ی پادشاه را با سکنه ی اصلی ایران مقایسه کنید .))

نمرود خدایی را می پرستید به نام آنو ANU  و بر عکس ابراهیم باوری به خدای نا مرئی نداشت. به همین دلیل ابراهیم را وادار کرد به پرستش آنو بپردازد اما ابراهیم نپذیرفت .( معجزه ی رهایی از آتش )  نمرود سازنده ی شهر بابل بود و مهمترین  ساختمانی که در زمان او ساخته شد برج بابل بود . همچنین شهری به احترام آنو ساخت و آن را  -کلنه - به معنی -قلعه ی آنو- نامگذاری کرد.

دومین چهره ی مشهور نژاد آنوناکی داریوش اول پادشاه هخامنشی است.کتیبه هایی با چهره ی داریوش در میان کتیبه های سومر یافت شده است و ترجمه های زکریا سیچین ( یکی از ۳۲ نفری که در دنیا زبان و خط سومری را بلد هستند)نشان می دهد که داریوش و کوروش از مردان آنوناکی بودند که به زمین فرود آمدند و مسئول بخشهایی بودند که  در خاک پارس قرار داشت و به همین جهت به عنوان پادشاه سلطنت کردند.( مقایسه با سرگذشت ذوالقرنین در قرآن سوره ی کهف کاملا مطابقت می کند.)


( توضیح نویسنده : مردم نژاد آنوناکی متعلق به سیاره ای به نام نیبیرو NIBIRU هستند که شکل و مشخصات سیاره از لوحه های آشور و بابل به دست آمده است و نشان می دهد که این سیاره هر ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ سال یک بار در چرخش خود به دور خورشید از نزدیکی زمین عبور می کند و جاذبه ی نیبیرو سبب طوفانها و تغییرات اساسی در ساختار زمین می شود که برخی دانشمندان وقوع طوفان نوح را به عبور این سیاره از نزدیکی زمین نسبت می دهند .)

نیبیرو در راست و زمین در چپ

آنوناکی در زبان سومری به معنی - درخشنده و روشن - است . در تورات (سفر پیدایش)  نام آنها- فرشتگان رانده شده- یا- درخشندگان است که از این لحاظ شباهت با شیاطین رانده شده از بهشت دارند که اتفاقا درخشنده هم بوده اند.

 بنا بر تحقیقات دانشمندانی چون زکریا سیچین -بولی  و کولیر  مردم آنوناکی شباهتی به مردم زمین ندارند.

نژاد آنوناکی در اصطلاح خزنده هستند و پوستی شبیه پوست تمساح دارند . این موجودات در مکانهای بسیار مرطوب زندگی می کنند و علف خوار هستند.

 

برخی محققان مانند  فون دانیکن معتقدند که آنوناکی با ایجاد اصلاحات ژنتیکی در ژنهای انسان ساپینس ( انسان غار نشین) او را تبدیل به انسان هومو ساپینس ساپینس ( انسان هوشمند و متمدن) کردند

همانطور که در این کتیبه مشاهده می کنید علامت زرتشتیان در واقع از آرم و علامت آنوناکی گرفته شده است که زرتشتیان او را فروهر می نامند . نام اصلی مرد داخل سفینه آنو است که مرد اولی بود که از سیاره ی نیبیرو پا به زمین گذاشت و دو پسر خود به نامهای انکی ENKI  و انلیل ENLIL را مسئول ایستگاههای فضایی روی زمین کرد.( تورات سفر پیدایش . کتاب هگده و کتاب جوبیلیز ) همچنین در این کتیبه نشانه ی هلال ماه را می بینید که در واقع یکی از خدایان مردم خاور میانه بوده است و تا پیش از بعثت حضرت رسول اکرم در میان اعراب پرستیده می شده است و نام او  اللات AL-LAT است.این علامت پس از فوت حضرت رسول توسط مسلمانان سنی به عنوان علامت اسلام برگزیده شد زیرا هنوز علاقه به بتها و خدایان در میان آنها زنده بود ( و هست شاید!) همچنین علامت ماه و ستاره  یکی دیگر از خدایان مونث اعراب جاهلیت بوده است. در این کتیبه در سمت چپ مردی را به شکل ماهی می بینید که در واقع انلیل است ( خدای آبهای تازه). همانطور که اشاره شد آنوناکی نیاز داشتند که در مکانهای بسیار مرطوب زندگی کنند و همواره در آب یا اطراف آب بودند. از این رو مانند دوزیستان ترسیم شده اند.(نیمی ماهی و نیمی انسان) در سمت راست مردی که ایستاده است از مردم زمین و از پرستندگان آنو و انلیل است. در بین این دو و زیر هلال ماه  رشته ی دی . ان . ای DNA  مشاهده می شود . برخی محققان مانند  فون دانیکن معتقدند که آنوناکی با ایجاد اصلاحات ژنتیکی در ژنهای انسان ساپینس ( انسان غار نشین) او را تبدیل به انسان هومو ساپینس ساپینس ( انسان هوشمند و متمدن) کردند . محققانی مانند زکریا و بولی پا را فراتر گذاشته و معتقدند که انلیل به همراه خواهرش الهه ایشتر یا همان نون خورسک آدم و حوا را آفریدند برای اینکه در باغ عدن ( باغهای معلق بابل) خدمت آنها را بکنند. اما نظر شخصی من این است که آنها آزمایشانی روی ژنتیک انسان انجام دادند و احتمالا گونه های جدیدی از انسان را از طریق ترکیب با حیوانات ساختند و همچنین فون دانیکن در کتابهای خود اشاره می کند که موجوداتی مانند ابولهول که نیمی شیر و نیمی انسان هستند یا موجوداتی که در تخت جمشید مشاهده می کنید که نیمی عقاب و نیمی گاو هستند از نتایج همین آزمایشات ژنتیکی بودند که برای کارهای گوناگون استفاده می شدند.

زبان و تمدن سومر توسط آنوناکی به وجود آمد در زمانی حدود ۱۰ تا ۱۲۰۰۰ سال پیش.در آن زمان آب و هوای زمین بسیار مرطوب بود و همه جا پوشیده از درختان عظیم الجثه و دریا بود . آنوناکی در نقاط مختلف زمین هرمهای بزرگ بنا کردند از جمله در مصر - مکزیک- ایران - عراق امروزی و در هندوستان . پس از آن به دلیل تغییرات آب و هوایی زمین و خشک شدن هوا در ۳۶۰۰ پیش از میلاد مجبور به ترک زمین شدند. در ۱۲۰۰ پیش از میلاد دوباره باز گشتند اما باز هم زمین را ترک کردند.

منبع: کتاب؛ طلسم لویاتان؛ نوشته ی دکتر ملاچی زد یورک

کتاب؛ مارها و هیولاهای پرنده؛ نوشته ی دکتر بولی ۱۹۹۰

کتاب بازدید دوباره از پیدایش نوشته زکریا سیچین

قرآن سوره ی کهف آیه ی ۸۳ تا ۹۸ سوره ی عنکبوت آیه ۲۴-۲۵-۲۶


۳-آتلانز ATLANS  ( مردم آتلانتیس ):

گونه ی شبیه انسان امروزی هستند و گفته می شود که نسبت به مردم زمین خیرخواه می باشند. در شهرهای وسیع زیر زمینی در زیر جنوب برزیل  و نواحی اطراف آن ساکن هستند.

 این شهرهای زیر زمینی روزگاری بخشی از تمدن بزرگ آتلانتیس بودند . مردمی که امروز در این شهر ها زندگی می کنند از نژاد مردم آتلانتیس نیستند و فقط به یادبود مردم قبلی به این نام خوانده می شوند.

مشخص نیست که این نژاد کی و چطور این شهر های زیر زمینی را یافته و در  آن ساکن شدند. این نژاد در شمال آمریکا و سایر قاره ها مشاهده شده اند و دارای دیسکهای پرنده بوده اند . بزرگترین شهر زیر زمینی در آمریکای جنوبی شهری است به نام پوزید  POSID که دارای شبکه ی گسترده ای از کانالهای زیر زمینی است.

(توضیح نویسنده : مردم اصلی آتلانتیس بر اساس شواهد و کتب باقی مانده مخصوصا - لوحه های زمرد-Emerald Tablet که توسط تتTHOTH نوشته شده است زمینی نبودند و از آسمان آمده بودند . همه ی آنها در طوفان غرق شدند به جز اندکی که با قایق خود را به مصر رسانیدند و آن عده هم به راهنمایی تت از پیش از طوفان خبر داشتند که بسیاری محققان تت را با نوح یکی می دانند.)

منبع: کتاب مکانهای اسرار آمیز نوشته ی جرج هانت ویلیلمسن

لوحه های زمرد نوشته ی تت خدای مصر باستان - ترجمه ی دورآل

تاریخچه ی الواح زمرد نوشته ی هولم یارد و نیدهیم ۱۹۸۰

۴-بوتاس BUTTAHS :

بوتاس دارای قدرتهای روحی و هوش بالا  هستند و معمولا مسئول ایجاد کابوسهای شبانه و آدم ربایی های شبانه هستند. گونه ی گری GREY از همین گونه می باشند

 . ( توضیح نویسنده : برای اثبات وجود بوتاس و سایر گروههای همراه آنان هیچ نوع مدرک مستندی وجود ندارد . برخوردهای شاهدان همیشه غیر فیزیکی بوده است- این موجودات قدرت تله پاتی دارند - چیزی نمی خورند به جز خون انسان - روح انسان را تحت اختیار خود در می آورند - قادر به نامرئی شدن هستند - از در یا دیوار عبور می کنند  و تکنولوژی ناشناخته ای دارند . این گونه همان موجوداتی هستند که در مقاله ام  با اجنه مقایسه  کردم و احتمال دادم که آنها گروهی از اجنه باشند که با موحودات فضایی اشتباه شده اند. زیرا چیزی به نام جن با مفهومی که ما می شناسیم در غرب وجود ندارد و برای همین احتمال اشتباه بسیار زیاد است.)

بوتاس در گروه خزندگان طبقه بندی می شوند.

۵- کوتوله ها DWARFS :

در شهرهای مختلف آمریکا مشاهده شده اند از جمله شمال کالیفرنیا و شمال شرقی آریزونا و جنوب نیو مکزیکو . کوتوله ها با موجودات کوتوله ی سبز رنگی که در یوفو ها دیده شده اند تقاوت دارند . کوتوله های سبز رنگ از نژاد گری GREY  و خزنده هستند .

کوتوله ها موجودات فیزیکی نیستند و باور بر این است که از مخلوقات اتری ( رقیق و غیر مادی ) هستند که قابلیت ظاهر شدن و غیب شدن دارند. این موجودات با الف ELF تفاوت دارند و ظاهری مانند انسان با قدی بین  ۱۲۰- ۱۵۰ سانتی متر. گفته شده که کوتوله ها در دنیای خود دارای تکنولوژی هوایی و بشقابهای پرنده هستند اما مدرکی به دست نیامده.

منبع: وب سایت www.burlingtonnews.net

۶- الوهیم ELOHIM :

قدیمی ترین نوع انسانهای فضایی هستند . همان نژادی که با نژاد اوریون ORION وارد جنگ شدند ( اوریون همان مردمی هستند که نژاد گری GREY را فریب دادند.)

(توضیح نویسنده : مردم الوهیم بر اساس تحقیقات من بدخواه مردم زمین هستند و در ارتباطاطی که با مردم زمین داشته اند فقط در صدد نابودی اخلاقیات و ایمان مردم زمین بوده اند . مردی به نام رائل در سال ۱۹۷۳ مدئی شد که الوهیم با او تماس گرفته اند و پرده از اسرار خلقت انسان برداشته اند .

رائل مدئی پیامبری است و می گوید مردم الوهیم در هزاران سال پیش در زمین فرود آمدند و انسان را از طریق روش کلونینگ ( شبیه سازی انسان)خلق کردند. همچنین ادعا می کنند که نام الله از نام الوهیم برداشته شده است .

فرقه ی رائلیسم  (بی خدایی ) هم اکنون از پر طرفدارترین شاخه ها ی کفر است و در تمام کشورهای جهان از جمله ایران دفتر و شعبه ی مرکزی دارد.

 

الوهیم اما در کتابهای عهد عتیق مانند تورات و هگده اصلا از محبوبیتی برخوردار نیستند و بسیار موجودات بد طینت و خطرناکی برای بشریت بوده اند . به گفته ی کتاب هگده  الوهیم برای مدت طولانی بر کل خاورمیانه و آسیا فرمان راندند و قلعه ها و خانه های غول آسایی بر زمین بنا کردند و غذای آنها خون و گوشت انسان بوده است . آنها انسانها را برده ی خود کرده بودند تا زمانیکه حضرت داوود و سپاهیانش موفق شد جالوت را بکشد که از الوهیم بود و با کمک و همکاری فرعون مصر به نام ام هوتپ موفق شدند که الوهیم را نابود کنند.

آثار قلعه ها و جاده هایی که الوهیم در سرتاسر صحرای سینا بنا کرده بودند امروزه قابل روئیت و بازدید می باشد.)

منبع : کتاب جوبیلیز

- تورات  سفر خروج 

- وب سایت راءلیسم-

قرآن سوره ی بقره آیه ۲۴۶

 

منبع:بر پایه ی تحقیقات شخصی نویسنده ی بحث ((سر کار خا نم شیر ین اشتری))

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۷ دی۱۳۸۷ساعت ۲۱:۱۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

بشقاب پرنده در آسمان انگلستان

 

   دیده شدن 13 بشقاب پرنده در آسمان انگلستان   

25 Jun 2008

 13 بشقاب پرنده در آسمان انگلستاندر تاریخ 25 Jun 2008 چهار سرباز انگلیسی موفق به دیدن 13 بشقاب پرنده در آسمان پادگان محل خدمت خود شده اند.


برای اینکه ناباوران به وجود بشقاب پرنده ها را بتوانند قانع کنند، مارک پراکترMark Proctor (یکی از این چهار سرباز) با کمک موبایل خود فیلمی هم از آنها تهیه کرده است.


این فیلم در حال حاضر توسط دولت در حال بررسی است، تا ماهیت این اشیا را شناسایی و در صورت لزوم راه کارهای دفاعی در مقابل آن را پیدا کنند.


داستانی عجیب،

موضوع وقتی جالب می شود که بدانید 2 ساعت قبل از دیده شدن آنها توسط سربازان و در 130 کیلومتری محل یاد شده دیده شدن بشقاب پرنده گزارش شده است.


جالبتر اینکه 3 ساعت بعد از این ماجرا هم یک زوج گزارش داده اند زمانی که در اتوبان بوده اند، توسط نور یک شیئی ناشناس از آسمان تعقیب شده اند.


دیگر اینکه روز قبل از این ماجرا هم دیده شدن 7 بشقاب پرنده گزارش شده است، و شخص گزارش دهنده موفق به گرفقن عکس هم شده است.


شرح ماجرا:

مارک پراکتر می گوید: در اتاق کنترل بودم که ناگهان فریاد دیگر دوستانم را شنیدم، برای اینکه بتوانم به دلیل این هیجان آنها پی ببرم، از اتاق کنترل خارج شدم که 13 شیئی ناشناس را دیدم که در آسمان جولان می دادند.


آنها تمام مدت در حال ویراژ دادن بودند و نور صادر شده از آنها مدام تغییر رنگ می داد، اما من بالاخره موفق شدم که از دو تا ازآنها با موبایل ام فیلم تهیه کنم.


از طرف ارتش به این سربازان دستور داده شده است که در این مورد با احدی صحبت نکنند، ولی خوشبختانه این یکی نتوانسته جلوی خودش را گرفته و (The Sun) را در جریان این ماجرا قرار داده است.


 منبع


.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۷ دی۱۳۸۷ساعت ۱۴:۱۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت چهاردهم ))

 

آیا ما در درک و ثبت  تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!

 

((قسمت چهاردهم  ))

 

 فسیل ردپای صندل با قدمت 280 میلیون سال

 آقای (William J. Meister)در اول ژوئن  سال ۱۹۶۸ در ایالت یوتا آمریکا صخره ای کشف کردکه حاوی رد پایی از یک کفش (صندل) بود که یک Trilobite (موجودات دریایی که ۲۸۰ میلیون سال پیش منقرض شده اند) را له کرده بود.

 طول این رد پا ۲۷ سانتیمتر و عرض آن ۸.۵ سانتیمتر است که قسمت جلویی پا نسبت به پاشنه کمی جلو آمده است. بنا بر یافته های باستان شناسی، انسانها در حدود ۱ تا ۲ میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می کرده اند و شکل کنونی پا تنها مربوز به چندصد هزار سال پیش است، در حالی که این فسیل بین ۶۰۰تا۲۶۰ میلیون !!! سال قدمت دارد.

تصویرTrilobiteبر  کف این فسیل

در این میان تعدادی بر این عقیده اند که این رد پا مربوط به موجودات دوپای فضایی است که از سیاره ما میلیونها سال پیش دیدن کرده اند. ایا ما به راستی اولین سا کنین با تمدن این سیاره هستیم؟؟!!

 

((ادامه دارد...))

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۴ دی۱۳۸۷ساعت ۱۶:۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ثبت نام تالار گفتما ن وبلا گ

 

 

 

ثبت نام تالار گفتما ن وبلا گ

 

دوستان عزیز به وسیله  تالار  گفتمان به راحتی می تو انید در کنار هم در

 مبا حث شر کت کنید و مقالات و مبا حث خود تان را در واین و بلا گ به

 اشتراک بگذ ارید .


**عضویت در تالار گفتمان وبلاگ.**


از د و ستانی که عضو شد ند و مطلب گذ اشتند صمیمانه متشکرم.


+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۴ دی۱۳۸۷ساعت ۱۱:۳۶ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

کشف آثاری از حیات هوشمند در کهکشان را شیری

 

      کشف علا ئمی از حیات هوشمند در کهکشان را شیری     

 

شناسايي اصوات راديويي فضايي عجيب از فضا / نشاني از حيات فرا زميني


دانشمندان از شناسايي اصوات راديويي فضايي خبر دادند كه شش بار بلندتر از انتظاراتشان بوده است .

به گزارش خبرگزاري مهر، تيمي از دانشمندان مركز پرتابهاي فضايي گودارد ناسا موفق به اين كشف خيره كننده شده اند كه گفته مي شود دريچه اي نوين از تحقيقات جذاب فضايي در خصوص پيدا كردن نشاني از حيات فرازميني به حساب مي آيد.

اين اصوات راديويي به وسيله تجهيزات نصب شده در بالوني ثبت شده است كه در سال 2006 به جو زمين پرتاب شد و اكنون در ارتفاع 36 هزار متري زمين قرار دارد.

 تجهيزات نصب شده در بالوني كه در سال 2006 به جو زمين پرتاب شد

اين مأموريت كه ARCADE نام دارد با هدف جستجو در فضاي اطراف زمين براي حرارت ناشي از نسل نخست ستارگان آغاز شده بود اما اكنون معماي فضايي جديدي مطرح كرده است.

بر اساس گزارش ساينس ديلي، ثبت اصوات راديويي از فضا سابقه چندين دهه اي دارد. در سال 1931 دانشمندان آمريكايي براي نخستين بار موفق شدند اصوات راديويي را از كهكشان راه شيري ثبت كنند.

به عقيده دانشمندان انتشار احتمالي اصوات راديويي مشابه ديگري از كهكشانها مي تواند بيش از گذشته بر پيچيدگي اين معماي فضايي بيافزايد.


منبع : خبرگزاري مهر

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۳ دی۱۳۸۷ساعت ۲۰:۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

روایت یک بر خورد نزدیک

 

            روایت  یک بر خورد نزدیک              

 

 مجلات خانوادگي به نام " راه زندگي "شماره 268 اول شهريور

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ دی۱۳۸۷ساعت ۲۰:۱۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

شکر در اعماق فضای میان ستاره ای و احتمال حیات

 

         شکر در اعماق فضای میان ستاره ای و احتمال حیات      

 

 

به تازگی مقداری مولکول آلی شکر در ناحیه ای از کهکشان ما، جایی که امکان وجود سیاره های قابل سکنی در آن است کشف شده است. تیمی بین المللی از دانشمندان با استفاده از رادیو تلسکوپ IRAM در فرانسه در ناحیه ای از فضا که ستاره های پرجرم در حال شکل گیری هستند و در فاصله حدود 26000 سال نوری از زمین موفق به کشف یک مولکول آلی شکرشدند، که میتواند به طور مستقیم ما را به منشأ حیات هدایت کند .

دکتر سرنا ویتی Serena Viti یکی از مقاله نویسان در این زمینه می گوید:" کشف گلیکولالدهید glycolaldehyde، مولکول پایه شکر، دستاوردی مهم برای ماست چراکه این نخستین باری است که این مولکول نزدیک به یک ناحیه تشکیل ستاره وجایی که سیارات احتمالی دارای امکان بالقوه حیات هستند کشف شده است".

وجود Glycolaldehyde وواکنش های آن میتواند سبب شکل گیری ریبوزها( ribose) که یکی از ذرات اصلی و کلیدی سازنده نوکلئیک اسید ها است شوند و به نظر میرسد این مولکول ،مولکول مرکزی و اصلی منشأ حیات است.

Glycolaldehyde قبلا در نواحی مرکزی کهکشان ما ،جایی که کاملا با بقیه نواحی کهکشان متفاوت است ،کشف شده بود، ولی کشف جدید که در ناحیه ای به نام ‘G31.41+0.31’ ودور از مرکز کهکشان صورت گرفته نشان دهنده آن است که تولید این ذره کلیدی حیات در تمام نواحی کهکشان صورت میگیرد. این خبر بسیار خوبی برای جستجوهای ما در یافتن حیات خارجی است، زیرا وجود گسترده این مولکول، شانس وجود مولکول های حیاتی دیگر، در کنار آن ودر ناحیه ای که سیارات زمین- مانندِ احتمالی وجود دارند، رابهبود می بخشد.

پروفسور Keith Mason مدیر اجرایی تیم STFC میگوید:"کشف این مولکول آلی شکر در یک ناحیه تشکیل ستاره در فضا بسیار هیجان انگیز است و اطلاعات سودمند و باورنکردنی ای را در جستجوی حیات های بیگانه در اختیار ما قرار خواهد داد. اینگونه تحقیقات و تحقیقات گسترده دیگری که توسط محققان اروپایی و طی پروژه ای اختر شناختی صورت میگیرد به طور مستمر دانش ما را در مورد جهان افزایش و اروپا را همچنان پیشگام درعلم اختر شناسی نگاه خواهد داشت."

نویسنده:go0lno0o0sh

تالار هو پا

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ دی۱۳۸۷ساعت ۱:۵۲ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پاسخ به نظر ات

 

            پاسخ به نظر ات              

 

 

جمعه 6 دی1387 ساعت: 3:28 توسط:امین
سلام آقای منصوری مطالب جالبی در مورد آتلانتیس و مثلث برمودا داری، میخواستم بدونم مطالبی در مورد ارتباط لمورین ها و آتلانتیسی ها با موجودات فضایی یا موجودات غیر ارگانیک که تعدادشون هم کم نیست در اختیار دارید یا نه ؟ در مورد سیارکی که چند وقت پیش به مریخ برخورد کرده و 3 یا 4 بهمن گردوغبار حاصل از انهدام آن به زمین میرسه و خطر نابودی زمین رو تهدید میکنه چیزی شنیده یا در مورد اشعه های پر قدرت گاما که داره به سمت زمین میاد و امکان نابودی لایه ازن هست خبری داری که ناسا اعلام کرده کاری از دستش برنمیاد و از همه درخواست کمک کرده مخصوصا سیستم هایی که با متافیزیک در ارتباطن ؟؟؟؟؟
منتظر تبادل اطلاعات با شما هستم


سلا م

د وست ار جمند بر ای من با عث  خو شحالی است تا از معلو مات شما استفا ده کنم  بر ای تبا دل نظر ات پیشنهاد می کنم به تالار گفتمان وبلا گ بیا ئید تا با هم در مورد مسا ئل مر بو طه و مورد علا قه شما تبا دل اطلا عات کنیم .
بر ای دستیابی به اطلا عات بیشتر در مرود لموریا و آتالا نتیس و نقش مو جو دات بیگانه با این تمد نها به این قسمت بر وید :

http://ufo-ir54.blogfa.com/cat-63.aspx

در این قسمت اطلا عاتی در این مورد هست

ولی در مورد بر خورد سیارک با مر یخ من از بر خورد چیزی نشنیده ام ولی می دانم دهم اسفند همین سال این احتمال و جود دارد .در مورد اشعه های پر قدر ت گا ما هم این مختص امر وز بشر و این سیاره نیست بلکه هر  چند وقت  احتمال  این اتفاق بر ای زمین و جود دارد  .

از لحاظ فلسفی  و اعتقا ی بنده معتقدم تا بشر به سر منز ل رستگاری دست نیا بد  اتفا ق نا بو دی این سیاره و بشر نمی افتد ... زیاد نگرا ن نا بودی بشر نبا شید ما نا ظر انی از ابتد ای خلقتمان داشته ایم و داریم (( مثلا :ما جرا  ی شهاب سنگ تو نسکا ی رو سیه.وو..))

در مورد اشعه گا ما آخر ین خبر ی که من دارم :
در 19 مارس (29 اسفند) 2008 ساعت 2:13 بامداد ، ماهواره سویفت ناسا انفجاری را در صورت فلکی گاوچران آشکار ساخت و به مدت 15 ثانیه ، این انفجار آنقدر درخشان شد که در آسمانی تاریک با چشم غیر مسلح قابل رویت بود.همچنین برای چند دقیقه GRB یک میلیون برابر درخشندگی کل کهکشان راه شیری را داشت و قدر ظاهری آن 5.3 بود.این ستاره در حال مرگ(GRB) در فاصله 7.5 میلیارد سال نوری قرار دارد و اختر شناسان می گویند علت چنین درخشندگی قابل توجهی قرار گرفتن فورانها در راستای دید ما در زمین است.
 

در مورداشعه های گا ما  دیوید بوروس، سرگروه تیم تلسکوپ پرتو ایکس سویفت می گوید::"اگر چنین اتفاقی در کهکشان راه شیری رخ دهد ، ما در خطر خواهیم بود چرا که گفته شده اگر یک انفجار پرتو گاما به سمت زمین و در نزدیکی ما روی دهد ، با تاثیرگزاری بر روی اتمسفر زمین ، چیزی شبیه یک زمستان هسته ای ایجاد خواهد نمود.ما به این امیدوار هستیم که معتقدیم هیچ ستاره ای در کهکشانمان وجود ندارد که بتواند یک انفجار پرتو گاما تولید کند!"

اگر اطلا عات دیگر ی دارید بسیار  خو شحال مشم تا استفا ده کنیم

یکشنبه 1 دی1387 ساعت: 20:57         توسط:نادر

با سلام

 چرا فکر نمیکنید که این طرحها ی منظم(طر ح های مزار ع گندم ) که تعدادشان رو به افزایش است در حقیقت

 یک شوخی هنرمندانه و گرافیکی برای جلب توجه عامه مردم است.مگر چند نفر واقعا

 از نزدیک این مزارع را دیدن؟ از کجا معلوم که این کارها برای جلب توریسم نباشد؟

 

سلا م

 دوست عزیز از ابر از محبتتان نسبت به وبلا گ بنده بسیار متشکرم

در مورد طر ح های دوایر گندم اخبار   این طر حها هر چند چند وقت یکبار از نقا ط مختلف دنیا مخا بره می گرد ند و از لحا ظ بعد مسا فت بسیار با هم تفا وت دارند ولی از لحاظ طر یقه ترسیم و استفا ده از اصول هندسی مشتر کند و بسیار دقیق و اغلب  کا ملا به صور ت اتفا قی ودر طول یک شب اتفا ق می افتد . اغلب این طر حها در منا طق اتفا ق می افتند که در حال محا فظت اند حتی در بعضی مو اقع در منا طقی کنار را دیو تلسکو پ ای بسیار حساس و دو لتی این اتفا قات افتا ده اسنت که هما نطور که می دانیذد مرا قبت در این اما کن بسیار با لا است و احتمال فعا لیتهای شبا نه گرو ه های خا ص و متقلب در این منا طق بسیار غیر محتمل است  ....

در پایه تو جیه و تو ضیح این ر و یداد ها افر ادی نیز هما نند شما این تصا ویر را زا ئیده دست بشری و تقلب فر ض کرده اند و بر آن آشد ند تا تصا ویر مشا به ای را ایجا د کنند ولی

این اشخاص  مو فق شدند تصا ویری بسیار ابتد ائی و سا دهای را خلق کنند که حاصل درو محصول گندم و... در ناقا ط خاص بود و صد البته با زمانی بسیار بیشتر از طول یک شب و با این تفا وت که در نور  روز این کار انجام شد و تصا ویر بسیار ساده و در حد و اقعا بچگا نه بود و این در  حالی است که در تصا ویر ایجا د شده تو سط عو امل نا شنا س(فر ا زمینی یا ...) سا قه های  گند م خم شده اند و و به صورتی به نظر می رسند که تحت فشار فو ق العا دهای بو ده اند و در بیشتر منا طق اثر ات را دیو اکتیو ضعیف در این منا طق کشف شده است .

به هر حال نظر شما محترم است و از ابر از نظر تتان بسیار سپاس گذارم و از شما دعو ت  می کنم بر ای اد امه مبا حث و تبا دل افکار به تالار گفتمان وبلا گ بیا ئید تا از نظر ات شما استفا ده کنیم بسیار متشکرم موفق با شید

منصوری

آدرس تالار گفتمان : http://ufo54.boardfa.com

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۰ دی۱۳۸۷ساعت ۲۳:۴۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

(( یو فو ها در ها ئیتی))


   ((یو فو ها در هائیتی)) 


 

*** یک فیلم بی نظیر***

 

*** حتما ببینید***


 

یک فیلم بی نظیر در ها ئیتی   

 


 

برای دانلود را حتر  کلیپ های وبلا گ پیشنهاد می کنم از نر م افزار های دانلود استفا ده کنید

 

UFO مخفف unidentified flying object و به معنی اجسام در حال پرواز ناشناخته است یک ویدئویی

عنوان UFOHaiti که استقبال فراوانی از آن شده است و تا این لحظه درنقاط مختلف دنیا

2,091,47۲ این ویدئو را از یو تو پ دا نلود کرده اند که آمار بسیار جالبی است. کسی

که این ویدئو راگرفته استbarzolff814 نام دارد august 6th 2007

به علت اینکه هر چند وقت یکبار هر لینکی دچار مشکل میشه چندین لینک دانلود را در ذیل قر

ار دادم امیدوارم دیگه بر ای دانلود مشکلی پیش نیاید

لینکهای  در یافت فا یل کلیپ (( یو فو ها در ها ئیتی)) :

 

http://calls2net.com/config-php/p13p13p13/Safine.booshehr.softarchive.us.3gp

  http://boxstr.com/files/3537446_omyj4/ufo%20haiti%28www.ufo-ir54.blogfa.com%29.wmv

http://dc81.2shared.com/download/3918077/14fe7649/ufo_haiti_wwwufo-ir54blogfacom_.wmv?tsid=20080912-111427-e850071d

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۰ دی۱۳۸۷ساعت ۲:۲۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت سیز دهم))

 

 آیا ما در درک و ثبت  تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!

 

((قسمت سیز  دهم))

گاهی اوقات در حفاریها، چیزهایی به دست میاد که حضور آنها در آن محل هیچگونه توجیهی ندارد.به اینچنین چیزهایی - Anomalies گفته می شود-  و درنقاط مختلف دنیا پیدا شده اند.

رد پای 270 میلیو ن ساله انسان سال 1816 سنت لو ئیس امر یکا

- در سال ۱۸۱۶ در سنت لوییس آمریکا صخره ای بزرگ از سنگ آهک (Limeston) در کناره رود میسی سیپی پیدا شد که شامل رد پاهایی به طول ۲۵ سانتیمتر و عرض ۱۰ سانتیمتر بود. نکته جالب اینجاست که این تخته سنگ حدود ۲۷۰ میلیون!!! سال پیش شکل گرفته بود و ردپاها نیز از لحاظ فرسایش در طول زمان تقریبا در همان تاریخ به وجود آمده بودند. و این در حالی است که قدیمی تر ین فسل کشف شده متعلق به  3.5 تا 3.9 میلیون سال قبل در منطقه "آفار" در شمال اتیوپی است .آیا این ر د ژا ها متعلق به کدام دوران و کدام انسا نها است؟؟!!

تصویری تر سیم شده از   سنگ پیدا شده ای ردپا ها تا ریخی و نحوه قر ار گیری ردپا ها

آیا به راستی ما تنها تمدن پیشر فته این سیاره بو ده ایم ؟؟!

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ دی۱۳۸۷ساعت ۱۲:۱۶ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

عواملی که در نابودی آینده زمین مو ثر ند

    عواملی  که در نابودی آینده زمین مو ثر ند     

 

نو یسنده:مهندس رزاقی

"مارتین ریس" “Martin Rees” یکی از بزرگترین فزیکدانان سماوی عالم و رئیس انجمن سلطنتی علوم بریتانیا می گوید: بشر فقط ۵۰-۵۰ شانس نجات در قرن ۲۱ را دارد. جنگ های اتمی، حملات تروریستی شیمیایی، صدمات ناشی از مسایل اقتصادی و برخورد سنگ های آسمانی “Asteroids” وغیره... می توانند ما را در کمتر از صد سال از بین ببرند.
من در اینجا با برداشتهایی از روزنامه مشهور “Guardian” و همینطور از وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون، رادیو وغیره) و مطالعات شخصی به طور خیلی خلاصه پاره ای از عمده ترین عوامل تهدید کننده به بشریت را یادآور می شوم:

۱- خطر اشعه های گاما- Gamma Rays : نظیر همان هایی که در مرکز خورشید تولید می شود. بسیاری از آن ها از اعماق آسمان می آیند و منبع اصلی آنها اکثراً درست معلوم نیست. پارۀ دیگر از آنها از انفجار سوپرنووا ها می آیند، هر چند دهه یک وقتی یک ستاره پر جرم در کهکشان ما "راه شیری –Milky Way " سوختش تمام می شود و منفجر می گردد، در نتیجۀ این انفجار عظیم نه تنها ذرات ساخته شده در آنها که بعد ها در ساختمان بدن ما بکار می روند بلکه همراه با آنها اشعه های کیهانی “Cosmic Rays” (بصورت ذرات با انرژی بسیار زیاد مانند اشعه های گاما) از آنها با سرعتی نزدیک نور به اطراف منتشر می شوند (انرژی یک سوپرنووا در موقع انفجار می تواند کهکشانی با ۱۰۰میلیارد ستاره را در روشنایی غیر قابل تصوری بپوشاند!) وقتی قسمتی از این اشعه ها به طرف زمین سرازیر شود قبل از آنکه چاره اندیشه یی بنماییم تمام سیارۀ ما را نابود کرده است. یکی از عوامل مخرب این اشعه ازبین بردن لایۀ ازونی است که راه را برای ورود اشعه های ماورأ بنفش UV هموار می کند که خطر مرگ برای همه را دارد. از زمان وقوع یکی از این سوپرنووا ها تا موقعی که ذرات سماوی مضر و اشعه های خطرناک آنها به ما برسند شاید هزاران سال طول بکشد و ما از بلایی که سالیان بعد به ما خواهد رسید در بی خبری می باشیم و وقتی رسید، چاره ای جز تسلیم نیست! زمین وقتی از میان بازو های مارپیچ راه شیری می گذرد در معرض یکی از خطرات مهم حیاتی خودش می باشد زیرا انفجار بیشتر سوپرنووا ها در آن مناطق روی می دهد. این جریان هر ۱۵۰سال امکان وقوعش می رود.
شانس مواجهه با خطر سوپرنووا در ۷۰ سال آینده کم و در مرتبه خطری۳ است.

۲- برخورد با سنگ های آسمانی Asteroids-Meteorites : آن ها همان خرابی را به بار می آورند که بمب های اتمی بزرگ و کوچک. در حال حاضر ستاره شناسان حدود ۵۲۰ عدد از آن ها را در خطر برخورد اتفاقی با زمین می دانند. نمونه نسبتاً کوچک آن سنگی است که در آریزونا در حدود ۵۰۰۰۰ سال پیش فرود آمده است و حفره ای به طول ۲ر۱ کیلومتر و عمق ۸۰ متر ایجاد کرده است. بیش از نود و سه فیصد این اجسام در مدار بین مریخ (مارس) و ژوپیتر دور خورشید می چرخند. حدود یک میلیون از آن ها در قطری بزرگتر از یک کیلومتر می باشد و بزرگترین آنها در قطر ۹۳۳ کیلومتر است. این سنگ ها از بقایای تشکیل منظومه شمسی هستند. یکی از اجسام به قطر ده کیلومتر با سرعتی حدود سی کیلومتر در ثانیه در حوالی خلیج مکسیکو حدود شصت میلیون سال قبل به زمین اصابت کرده است و از جمله اثرات آن بالا آمدن سطح آب اوقیانوس ها و تاریکی زمین از نور خورشیدی در اثر گرد و غبار و بخار آب شده که در نتیجه آن تمام دایناسور ها و قسمت اعظم جانداران دیگر از بین رفته اند. فزیکدانی از ناسا می گوید، برخورد یک سنگ آسمانی در پهنای ۵ر۱ کیلومتر یا بیشتر، خطر بزرگی برای تمدن بشر را دارد. یک چنین واقعه ای امکاناً هر یک میلیون سال اتفاق می افتد. نه تنها در این حادثه بسیاری از نباتات و جانداران در اثر پرتاب مواد داغ و باران های اسیدی بسیار شدید از بین می روند، ولی احتمالا اغلب جانداران سازگار با چنین محیط (نظیر سوسک ها وغیره) جان به سلامت خواهند برد!
شانس اینکه زمین به واسطۀ یک سنگ آسمانی در ۷۰ سال آینده برخورد کند متوسط است. درجه خطر آن در این بحث ۵ است.

۳- تغییرات جوی Climate change : این طور که در این چند روز از اخبار اول تلویزیون و رادیو و روزنامه ها استنباط می شود، در آخر این سده درجه حرارت کره زمین در اثر چند برابر شدن گاز های گلخانه یی “Greenhouse gases” ، سه درجه سانتی گرید بالا می رود، که گرمتر از حرارتی است که زمین از یک و نیم میلیون سال قبل تاکنون تجربه کرده است- در بدترین سناریو آب و هوای بسیاری از مناطق دنیا تغییر کلی پیدا می کند و منجر به عدم تأمین مواد غذایی جهانی شده که نتیجه آن درهم ریختن گسترده سیستم های اجتماعی موجود را می نماید و سبب مهاجرت های دسته جمعی بسیار بزرگ و منازعات روی منابع حیاتی می شود که بیشتر از آن جهت است که پاره ای از قسمت های عالم خیلی کمتر قابل زندگی می شوند. حرارت بسیار زیاد در سطح عالم باعث می شود که یخ های قطبی به تدریج آب شده و سطح آب اوقیانوس ها حدود تا چند متر بالا بیاید که در نتیجه قسمت های بسیار زیادی از سواحل کشور های ساحلی از بین می رود- از نتایج وخیم دیگر افزایش حرارت عالم، از بین رفتن مراتع و زمین های قابل کشت است که حدود ۴۰۰ میلیون از جمعیت عالم در معرض خطر قحطی و گرسنگی خواهند بود- دیگر آثار شوم این جریان کم آبی برای ۳ر۱ بیلیون نفر از ساکنان عالم است. در این جریان پنجاه فیصد جانداران کره زمین از بین می روند و همچنین بسیاری از جنگل ها و مناطق سبز عالم دستخوش نابودی قرار خواهد گرفت.

۴- خطر آتش فشانهای بزرگ Super Volcanoes : پروفیسر بیل مک گوییر Bill McGuire از دانشگاه لندن و عضو تیم مشاوره یی خطرات طبیعی تونی بلیر می گوید، تقریباً هر ۵۰۰۰۰سال زمین در معرض یک سوپر آتشفشان قرار می گیرد، در این جریان هزاران متر مربع از زمین به واسطه جریان های مواد آتشفشانی و خاکستر آنها معدوم می شود. از خاکستر و گاز های گوگردی که به اتمسفیر داخل می شود پردۀ نازکی از اسید سلفوریک تولید می شود که سراسر کره زمین را فرامی گیرد و باعث می شود که نور آفتاب برای سالیانی به طور برگشتی منعکس گردد که در نتیجه روشنایی در روز بیشتر از روشنایی شب مهتابی نخواهد بود....


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ دی۱۳۸۷ساعت ۱۵:۵۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آتلا نتیس از زبان افلا طون

 

             آتلا نتیس از زبان افلا طون           

 

آتلانتیس (به یونانی: Ἀτλαντὶς νῆσος)، در اسطوره‌های یونان، جزیره‌ای افسانه‌ای در آن سوی ستون‌های هرکول در اقیانوس اطلس است.


نخستین فرد ساکن این جزیره، اونور، با لئوکیپه ازدواج کرد و صاحب یک دختر به نام کلیتو شدند. خدای حامی جزیره، پوسیدون عاشق کلیتو شد و کلیتو از او پنج جفت پس دوقلو به دنیا آورد. پوسیدون جزیره را بین پسرها قسمت کرد و پسربزرگ‌تر اطلس را پادشاه جزیره کرد. از این جزیره در نوشته‌های افلاطون یاد شده‌است.[۱]

‎حدود ۳۵۰ سال قبل از میلاد ' افلاطون در رساله‌ای تیمائوس (Timaeus) چنین نوشت : «۱۲ هزار سال پیش از این جزیرهای بوده‌است بزرگ با تمدنی ستایش انگیز موسوم به آتلانتیس که...» به این ترتیب نام قاره آتلانتیس برای نخستین بار بر قلم افلاطون جاری شد و به زودی بر سر زبانها افتاد . وی در رساله دیگری به نام کور تیاس (Critias) شرح بیشتری از قاره اتلانتیس و تمدن ان نوشت «اتلانتها افزون بر ۲۰ میلیون نفر بودند که در جزیره‌ای خوش اب وهوا به وسعت ۱۵۴ هزار مایل مربع زندگی می‌کردند در جنگلهای انبوه اتلانتیس انواع جانوران بزرگ وکوچک می‌زیستند و شهرهای اباد ان با ساختمانهای عظیم با شکل هرم درخشش نور بود و مرمر ...»

مطابق گزارش افلاطون «... بر این سرزمین اطلس حکومت می‌راند که مردم او را ستون اسمان می‌دانستند و در مرکز جزیره در بزرگداشت اطلس معبدی با شکوه ساخته بودند که دیوارهای عظیم داشت و درهای ان تزیین یافته بود از سنگها و فلزات قیمتی در زیر تابش نور خورشید همچون الماس می‌درخشید .» افلاطون ادامه می‌دهد :«مقدس ترین حیوان در نزد مردمان اتلانتیس گاو نر بود که مظهر قدرت بی شمار می‌رفت و به عنوان برترین هدیه به پیشگاه اطلس با مراسمی شکوهمند در برابر معبد بزرگ قربانی می‌شد تا فوران خون سنگهای مرمر را رنگ امیزی کند .» به نوشته افلاطون :" در قاره اتلانتیس شهرها به شکلی هندسی و زیبا ساخته شده بودند و کانال‌های اب که همچون رگها در بدن به هر سو امتداد داشتند مزرعه‌ها و باغها را سیراب می‌کردند . اساس فرهنگ و تمدن این مردمان سعادتمند همانا برادری و صفات عالی انسانی بود. اما چون قدرت ایشان روز افزون شد به تدریج شروع به دست درازی به دیگر سرزمینها کردند افلاطون میگوید :روح احساس و کمک در انها دیگر از بین رفته بود انها اعتقاد و ایمان خود را از دست داده بودند انها با سپاهیانی بی شمار قصد فتح اتن و سرزمین‌های شرق را داشتند . اما زئوس طوفانی بر انها نازل کرد . مجازاتی که به هیچ وجه قابل تصور نبود . افلاطون در این باره نوشت «طوفان سبب زمین لرزه و سیل‌های بزرگی شد که به مدت یک شبانه روز به شدت ادامه داشت وقتی دریا جزیره آتلانتیس را به زیر خود فرو برد و ناپدید گشت» افلا طون تردید داشت که هرگز نشانهای از این سرزمین گمشده به دست اید .او نوشت «اقیانوس در ان نقطه به مکانی غیر قابل عبور و جستجو تبدیل شده است». به این ترتیب و به روایت افلاطون تمدن اتلانتیس در اغاز شکوفایی نابود می‌شود و سه نیروی سهمگین طبیعت یعنی : اتشفشان و زلزله و طوفان با چنان شدت و خشونتی بر پیکر اتلانتیس می‌تازد که تصور ان نیز لرزه بر پیکر ادمی می‌اندازد .این واقعه در سال ۳۵۰۰قبل از میلاد روی می‌دهد . جزیره اتلانتیس به لرزه در می‌اید ; زمین از هر سو شکاف بر می‌دارد و تکه تکه می‌شود ..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۶ دی۱۳۸۷ساعت ۲:۱۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

بر مو دا پر اسر ار ترین نا حیه این سیاره

 

     بر مو دا پر اسر ار ترین نا حیه این سیاره   

 

مثلث برمودا واقعاً یک مثلث نیست، بلکه شباهت بیشتری به یک بیضی (و شاید هم دایره‌ای بزرگ) دارد که در روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحل جنوب شرقی آمریکا واقع است. راس آن نزدیک برمودا و قسمت انحنای آن از سمت پایین فلوریدا گسترش یافته و از پورتوریکو گذشته ، به طرف جنوب و شرق منحرف شده و از میان دریای سارگاسو عبور کرده و دوباره به طرف برمودا برگشته است. طول جغرافیایی در قسمت غرب مثلث برمودا ۸۰ درجه است، بر روی خطی که شمال حقیقی و شمال مغناطیسی بر یکدیگر منطبق می‌گردند. در این نقطه هیچ انحرافی در قطب نما محاسبه نمی‌شود.وینسنت گادیس که مثلث برمودا را نامگذاری کرده، آن را به صورت زیر توصیف می‌کند: « یک خط از فلوریدا تا برمودا ، دیگری از برمودا تا پورتویکو می‌گذرد و سومین خط از میان باهاما به فلوریدا بر می‌گردد. »این محل فتنه‌انگیز و تقریبا باور نکردنی اسرار غیر قابل توصیف جهان را به خود اختصاص داده است. مثلث برمودا نامش را در نتیجه ناپدید شدن ۶ هواپیمای نیروی دریایی همراه با تمام سرنشینان آنها در پنجم دسامبر ۱۹۴۵ کسب کرد. ۵ فروند از این هواپیماها به دنبال اجرای ماموریتی عادی و آموزشی ، در منطقه مثلث ، پرواز می‌کردند که با ارسال پیامهایی عجیبی درخواست کمک کردند. هواپیمای ششم برای انجام عملیات نجات ، به هوا برخاست که هر شش هواپیما به طرز فوق‌العاده مشکوکی مفقود شدند.

(Thomas Mantell)خلبا نی هر گز به پا یگاه باز نگشت تعدادی از افر ادی  که بر ای همیشه نا پدید شدندخلبا نی   که بر ای همیشه نا پدید شدند

در بیشتر اتفاقات مثلث برمودا ، اکثر هواپیماها درحالی ناپدید شده‌اند که تماس رادیویی خود را با ایستگاههای مبدا و مقصدشان تا آخرین لحظه حفظ کرده‌اند و یا برخی دیگر در لحظات آخر پیامهای غیر عادی مخابره کرده‌اند که حاکی از عدم کنترل آنان بر روی دستگاه و ابزارها بوده است و یا چرخش عقربه‌های قطب نما به دور خود و تغییر رنگ آسمان اطراف به زردی و مه آلودی ، آن هم در روز صاف و آفتابی و یا تغییراتی غیر عادی در آبها که تا لحظاتی قبل آرام بوده‌اند، بدون بیان هیچ دلیل روشنی از چگونگی این وقایع.

چرخش دیو انه وار عقر به های قطب نما در این منطقه

 

 

این پیامها رفته رفته ضعیف‌تر و غیرقابل تشخیص‌تر شده و یا سریعا قطع شده‌اند. دقیقا مثل اینکه چیزی ارتباط رادیویی را قطع کرده باشد و یا چنانچه اظهار عقیده شده، در حال دور شدن و عقب رفتن از فضا و زمان بوده و دورتر و دورتر شده‌اند. در برخی موارد گزارشها حاکی از آن بود که نوری ناشناخته و غیر قابل تشریح روئیت شده است. همچنین توده سیاه و تاریکی در سطح دریا که پس از مدتی ناپدید شده ، در جریان اتفاقات مزبور گزارش شده است.در مواردی هم گزارش شده که نقطه تاریک بزرگی در میان ستارگان در آسمان دیده شده که نوری متحرک از طرف زمین به آن قسمت وارد شده و سپس هر دو ناپدید شده‌اند. در تمام مدت دیده شدن تاریکی ، دستگاهها و سایر ابزارهای قایق‌های ناظر از کار افتاده بودند که پس از رفع تاریکی آسمان ، دوباره شروع بکار کرده‌اند.در یک مورد هم پیامی عجیب از یک کشتی باری ژاپنی بدین مضمون دریافت گردید. "خطری همانند یک خنجر هم اکنون ... به سرعت می‌آید ... ما نمی‌توانیم فرار کنیم ..." در هر حال بدون اینکه مشخص شود خنجر چه بود.

حادثه‌ای در اثر اختلال زمانی در فرودگاه میامی رخ داد که هرگز توضیحی قابل قبول برای آن وجود نداشته است. این واقعه مربوط به یک هواپیمای مسافربری بود که برای فرود در باند آماده بود و با رادار مرکز کنترل هوایی ردیابی می‌گردید که ناگهان ده دقیقه از صفحه رادار ناپدید شد و سپس دوباره ظاهر گشت. هواپیما بدون هیچ واقعه‌ای فرود آمد و خلبان و خدمه از آنچه افراد پایگاه می‌گفتند ابراز تعجب کردند، زیرا تا آنجا که به خدمه مربوط می‌شد، هیچ اتفاق غیر عادی نیفتاده بود. جالب این که ساعتهای همه آنها حدود ده دقیقه از زمان واقعی عقب‌تر بود. در حالی که هواپیما درست ۲۰ دقیقه قبل از این واقعه وقت اصلی را کنترل کرده بود و در آن هنگام هیچ اختلاف زمانی وجود داشت.

چندی پیش یك دانشمند ژئوفیزیك ساكن شهر وارونژ روسیه مدعی كشف یك علت طبیعی برای حوادث ناگوار مثلث برمودا شد.  ولادیسلاو بوكریف، در این زمینه گفت: ویژگی عجیب مثلث برمودا توسط طبیعت برنامه ریزی شده است. یكی از شعبات جریانات گرم گلف استریم، با گردش در جهت عقربه‌های ‌ساعت در منطقه دریای سارگاسوف، روی می‏دهد. این حركت به یادآورنده پرتاب كننده دیسك است كه در آغاز خود می‏چرخد و تنها در لحظه ای كه بالاترین سرعت زاویه  ای را به دست آورد، دیسك را به جلو پرتاب می‏كند. به نظر وی وجود میكرو و ماكرو گودال‌هایی ‌در این منطقه، مولد آشفتگی‌های ‌جاذبه  ای و مغناطیسی می‏باشد كه در نتیجه آن دستگاه‌ها ‌از كار افتاده و ارگانیزم انسان سنگینی ای را تحمل می‏كند كه گاهی مرگبار است.

 

وی می‏گوید: چون در این منطقه، گردش آب در جهت عقربه‌های ‌ساعت است، برمودا همانند گرداب، اشیا را به سمت خود می‏كشد، یعنی بردار جاذبه به سمت عمق دریا و مركز زمین است. برمودا برای وسایط نقلیه هوایی و دریایی تنها در زمان وقوع جزر در دریا خطرناك است. در این فاز، ابتدا گودال‌های ‌آبی و پس از آن گودال‌های ‌هوایی پدیدار می‏شوند. این وضعیت همانند فنجانی است كه به طور ناگهانی انتهای آن را باز كنند. آب به سمت شكاف حركت می‏كند و حركتی گردشی به خود می‏گیرد و در امتداد خود، جریان هوا را می‏راند. این دانشمند ژئوفیزیك روسیه می‏افزاید: با دانستن فاز جریان مد و ویژگی تشكیل جریانات، می‏توان روشی را ایجاد كرد كه وقوع حادثه را در این مثلث ناآرام، همچنین در سایر نقاط خطرناك جهان هشدار دهد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ دی۱۳۸۷ساعت ۱:۶ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پا سخ به نظر ات شما

 

                     پا سخ به نظر ات شما                

 

مر بو ط به مو ضو ع :((مر یخ سیاره اسر ار خا موش))

فاطمه باقری نوشته است:
واقعا معذرت میخوام ولی فکر میکنم شما زیاد از حد غرق در تخیل شدید عقل و منطق من اینو میگه که موجودات فرا زمینی وجود دارن اما در خارج از منظومه خورشیدی ببینید اگه واقعا این موجودات در مریخ وجود داشته باشند این همه سفینه مثل وایکینگ و فونیکس و ... اشتباه کردند از اون گذشته وجود نداشتن این موجودات رو اگه بهتر فکر کنیم از دو راه میشه اثبات کرد. 1- این موجودات هوشمندتر از انسان ها هستند پس یا به ما حمله میکنند و زمین رو نابود میکنند و یا مثل ما پیام های رادیویی ارسال میکنند و یا پیام های ما رو دریافت میکنند و بهشون پاسخ میدن.

سلا م
این عکسها تو سط همین سفینه های ار سالی به مر یخ مخا بره شد ه اند و سا خته ذهن و تخیل من نو عی نیست و اگر تا مل کنید مطالب بسیار دیگر ی نیز هست که پس از تر جمه به سمع و نظر تا ن خو اهم رساند و من تنها در نقش اطلا ع رسانی این مو ارد را در این تا یپیک قر ار داد ه ا م .
شما در مورد این عکسها چه می اند یشید مختا رید و من قصد اعمال نظر ندارم.

من معتقد نیستم الا ن حتما در مر یخ حیات هست بلکه بر طبق این آثاردو فر ضیه می تو ان متصور بو د .یابنا بر دلا یلی که بر ای ما پو شیده است از این سیاره رفته اند و این آثار متعلق به گذشته سا کنان مر یخ است و مر یخ خالی از سکنه است و یا در زیر سطح مر یخ زند گی می کنند .....و(( احتمال دارد نا بودی حیات بر روی مر یخ مصا دف با شد با یکی از دورانهای نا بودی و فا جعه ها بر روی سیاره زمین ما نند نا بودی داینا سور ها و یا عصر یخبندانها و یا حتی طو فان نو ح...))
این جمله را بیاد داشته با شید آینده قضا و ت خو اهد کرد
در مورد حمله و جنگ این تفکر متعلق به ذهن مصموم بشر است تا به امر وز هزاران بار مو جو دات هو شمند دیگر ی از این سیاره دیدن کرد ه ا ند ولی هر گز در نظام رشدی این سیاره به خو است خود دخالت نکرده ا ند ...چون این مجمو عه آفر ینش به صو رتی خلق شده که مو جو دات هو شمند هر سیاره و یا هر مجمو عه ای در صو رتی به مر تبه علمی کشف و سفر و دیدار با مو جو د دیگر می رسند که به حقیقت صلح رسیده اند و دلیل بر تری صلح بر جنگ را به حقیقت می دانند این فلسفه در جای خود بسیار سنگین و جای صحبت و بحث دار د و من بر ای تمام این صحبتهای خود دلیل و مدر ک دارم ......

فاطمه باقری نوشته است:
2-اگر این موجودات از انسان ها هوشمند تر نباشند پس ما به راحتی میتونیم پیداشون کنیم .


این جمله شما نیز باز ازنفس پر غر ور انسانی سر چشمه می گیر د دوست عزیز ما هنوز به درستی سیاره خود مان را کشف نکر ده ا یم ما با داشتن میلیار دها انسان و ابزار و قد مت بر این سیاره هنوز نمی دانیم در قعر اقیا نو سهائی که سه چهار م این سیاره را در بر گر فته چه می گذر د و چه خبر است چه رسد به سیاره ای با عظمتی نز دیک به زمین که تنها چند سفینه و ربا ت چشمان ما شده اند در محیطی که وسعت فعالیتشان چند صد متر است خو اهش می کنم به وسعت این سیاره تو جه کنید !!
ما هنوز تازه وارد غر یبه ای بیش نیستیم در بر ابر راز هائی به وسعت اسر ار سیاره ز مین ....!!!!
بهر حال با لا خره به زودی اسر ار این سیاره هم رو شن خو اهد شد آن وقت باید در مورد این سخنان قضا وت کرد .
منتظر آینده پر از بهت وحیر ت بشر یت باشید آینده آبستن بسیاری از اسر ار و حقا یق نا گفته بر ای بشر یت است !!
در هر حال از ابر از نظر ات همه دو ستان بسیار سپاس گذارم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۴ دی۱۳۸۷ساعت ۳:۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پاسخ به سوالات

 
 
 
                         پاسخ به سوالات                
 
 
 
نوشته شده توسط mohammad_reza7

 تاریخ یعنی چیزی مدون و قابل اثبات، وقتی میگیم قبل از ما تمدنی پیشرفته تر از ما بوده بهتره ببینیم آیا اثری ازشون بجا مونده یا نه، الان اگه انسان منقرض بشه چه چیزهایی از خودش توزمین به جا میذاره؟ چهارتا سنگ تراشیده یا ایستگاه فضایی تو مدار ؟ چندتا ساختمون یا ابر شهرهایی مثل نیویورک، شمشیر یا تانکهای مرکاوا؟
وفتی اینارو پیدا نکردیم یعنی تمدنی قبل از ما که به دانش فعلی ما هم برسه وجود نداشته چه رسد به پیشرفته تر

پاسخ:

سلام دوست عزیز اگر فر ض کنیم یک حا دثه ای به مانند طوفان نو ح اتفاق بیا فتد و یخ های قطبین آب شود و تمام خشکیهای زمین را آب بگیرد (البته این یکی از بلا هائی بوده که در این چند میلیون سال قدمت بشر بر سر این سیاره آمده است )و زما نی معادل تقر یبا 800،000 سال بگذرد فکر می کنید بعد از این سالهای طولا نی از این تکنو لوژی و آسمان خر اشها چه خو اهد ما ند و خو اهش می کنم یکبار از عدد یک تا 10000 شمارش کنید بعد عدد 800،000 سال را تصور کنید اگر تو جه داشته با شید تمام ما هواره عمر معینی دارند و حتی با کمتر ین اشتباه   بدون شک آنها سقوط خو اهند کرد و بر اثر جا ذبه زمین و جو نابود خو اهند شد .شما یک تا نک را و یا هر وسیله ای را در مدت کو تاهی در زیر زمین و یا در زیر سطح اقیانوس قر ار دهید در عر ض چند ده سال بدون شک از آن اثری باقی نخو اهد ماند مگر در شر ایط خاص که شما هم در آثار بدست آمده این چنین رویداد ی را می بینید .
تازه مگر انسان تاریخ مصور و مدونی را که بدست آورده بیش از 18000 سال است این خود نشانه این است که اگر آثاری هم با متر یال این سیاره قبل از این تار یخ ها بوده باشد حتما از بین رفته است و تجزیه شده....
دوست من من قصد ندارم وقت شما را بگیرم ولی فقط پیشنهاد می کنم اگر در مورد مطلبی اظهار نظر می فر ما ئید یک مقدار خود را در شر ایط محیطی حاکم تصور کنید اگر از عمق و حجم طو فان نو ح سخن می را نیم خود را در قعر اقیانوس تصور کنید و یا یکبار به غواصی بر وید آن وقت عظمت و هیبت آب را احساس می کنید.

 

 

اگر ازمیلیون سال و چند صد هزار سال صحبت می کنید و اقعا بر ای در ک عظمت این اعداد یکبار تا ده هزار بشمارید آن وقت واقعا بزر گی این اعداد و سالها را احساس خو اهید کرد مگر هزاران سال شو خی است ما همین 80و90 سال عمر خود را بسیار می دانیم چه رسد به چند صد هزار سال .....
دوستان عزیز ما با این همه کنکاش و باستان شناسی فکر می کنید مگر چند درصد این سیاره را کاوش کرده ایم ما حداقل از سه چهارم خشکیها و اعماق اقیا نو سها این سیاره اصلا اطلاعات مصور و قابل استنا دی نداریم و بی خبر یم فکر می کنید مگر ما چه کرده ایم بر ای درک بهتر این موضوع به گو گل ارت بر وید و این سیاره را در شب ببینید آنوقت می فهمید چند درصد این سیاره در اشغال بشر است ...می تو ان گفت ما از تاریخ خود تقر یبا هیچ نمی دانیم چون این چند هزار سال را اگر بر تاریخ هشتاد نود میلیون سال قدمت و حضور انسان در این سیاره تقسیم کنید و این سالها را یک روز بیست و چهار ساعته فر ض کنید دانسته های ما در آخر ین دقایق پایان شب است !!!


حال فکر می کنید بشر تا به امر وز خواب بوده و در دقایق آخر به طور معجزه آسائی بیدار شده اگر چنین بیندیشیم واقعا....
ندانستن مسئله دلیل عدم وجود مسئله نیست
 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ دی۱۳۸۷ساعت ۱۶:۴۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

کتاب های از اریک فون دانیکن

 

           کتاب های از اریک فون دانیکن            

 

کتاب های از اریک فون دانیکن

کتابهای اریک فون دانیکن

کتاب های از اریک فون دانیکن

ابوالهول -  اسرار اهرام مصر – اسرار عصر حجر- الهه های گذشتگان - پيام آور گذشته گان - تاريخ

گذشتگان - چشمان ابوالهول - خطای تاريخ - در جستجوی پيامهايی از ماورای زمين - سفر به کريباتی –

 طلای خدايان - طلای خدايان – ارابه خدایان -

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳۰ آذر۱۳۸۷ساعت ۱:۵۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

یک محاسبه ساده(احتمال حیات)

 

              یک محاسبه ساده(احتمال حیات)          

 

کهکشان ما به تنهایی به تعدادی ستاره و سیاره و اجرام کیهانی دارد که در تصور ما نمیگنجد... صد میلیارد...و اما تعداد کهکشان های موجود در عالم که تاکنون شناخنه ایم:چهارصد میلیارد.. که اگر هرکدام به اندازه کهکشان خودمان ستاره داشته باشند...میشود چندتا ستاره و سياره؟


اگر با سرعت نور حرکت کنیم برای رسیدن به دوردست ترین نقطه جهان که تاکنون کشف شده است باید چهارده میلیارد سال مسافرت کنیم.بزرگی جهان دستتان آمد؟

آیا در این مرز بی پایان فقط ما هستیم که نفس میکشیم...اگر چنین باشد  پس،بنابراین تقریبا 100%جهان بیهوده آفریده شده است.جواب نمیدانیم،جواب خوبی است.اما بعضی هاهم ـــــ میگویند که امکان ندارد در این عالم پهناور,جای دیگری برای زندگی وجود داشته باشد...امکان ندارد سیاره دیگری مانند زمین دارای قابلیت اسکان و زندگی باشد..امکان ندارد موجودات فضایی وجود داشته باشند..و ما تنها هستیم .اصولا در مسائلی که علم از آنها اطلاعات کافی ندارد،از احتمالات صحبت میکند.یعنی می توان گفت که اگر در کره زمین امکان حیات وجود دارد،این امکان برای سیارات دیگرهم به نسبت کمتر وجود دارد.هر چند خیلی خیلی کم...ولی وجود دارد.

حال بياييد همين مسئله احتمال وجود موجودات باهوش در كهكشان راه شيري را در نظر بگيريم.در اين مورد ما كم ترين احتمال را براي هر حالت بررسي ميكنيم.با در نظر گرفتن كمترين احتمال،در كهكشان ما 100 ميليارد ستاره وجود دارد(فقط کهکشان ما) كه اگر از هر 100 ستاره يكي از آنها داراي سياره باشد ،ما يك ميليارد ستاره سياره دار داريم  و اگر فرض كنيم هركدام از اين ستاره ها فقط يك سياره داشته باشند در كهكشان ما يك ميليارد سياره وجود دارد.حال اگر از هر صد سياره فقط يكي از آنها شرايط حيات را داشته باشد،ما ده ميليون سياره با شرايط ايجاد حيات داريم.و اگر از هر هزار سياره با شرايط ايجاد حيات،فقط يكي از آنها داراي موجودات باهوش باشد،باز ما ده هزار سياره با موجودات متفكر داريم....

حال اگر هر كهكشان به اندازه كهكشان راه شيري كه كهكشان كوچكي به حساب ميايد سياره اي داراي موجودات متفكر باشد،ما ميلياردها تمدن در عالم داريم...

فرض ميكنيم كه ما سفينه اي داريم كه ميتواند با 99%سرعت نور حركت كند.و باز فرض ميكنيم كه يك ستاره خيلي نزديك به ما كه با ما 6 سال نوري فاصله دارد،داراي سياره اي است كه در ان موجوداتي زندگي ميكنند.طبق قانون نسبيت اين مسافرت براي فضا نوردان 12 سال ولي براي ساكنان زمين چيزي حدود 120 سال طول خواهد كشيد...ودر صورت بازگشت فضانوردان ديگر كسي از ساكنان زمين زنده نخواهد بود!

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۹ آذر۱۳۸۷ساعت ۱۸:۱۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ما جرای شهر وارژینها و مو جو دات فضائی((قسمت اول))

 

ما جرای شهر وارژینها و مو جو دات فضائی

 

Varginha ET Case

((قسمت اول))

 

مجله دانشمند شماره 534 فر ور دین ماه ۱۳۸۷ آنسوی دانش

تصویری از این مو جو د

 

وارژینها شهری که نا مش با فر از مینی ها گره خورده است!!

وار ژینها با حدو د ۱۲۰ هزار نفر جمعیت یکی از شهر های شلو غ و فعال ایالت میناس ژرایس در جنو ب شر قی بر زیل است میناس ژر ایس، خود با  مسا حتی حدو د یک سوم ایران و جمعیتی معا دل بیست میلیون نفر ، از هزاران رو ستا و شهر تشکیل شده است .

وارژینها با مو قعیتی مناسب از سه شهر بزر گ بر زیل قر ار دارند و از نظر استا ندا رد های زیستی  در درجات او ل قر ار دارد این شهر دو مین تو لید کنند ه بز ر گ قهوه در بر زیل است و دارای صنا یع چند ملیتی است و با همکاری سر ما یه گذاران آمر یکا ئی،کا نا دایی،فر انسوی و انگلیسی اداره می گردد .

این شهر همچنین سه بیما رستان ،چهار دا نشگاه و و مرکز آموزش فنی حر فهای و  چهار  ایستگاه رادیو ئی و سه فر ستنده تلو یز یو نی دارد .

با و جود گزا رشات متعددی که از این شهر در اینتر نت پخش شده و مو جو دات دیده شده را حیو انات جنگلی نا میدهاند ولی با ید به استحضار بر سانم این شهرر ۱۶۰۰ کیلو متر با جنگل فا صله دارد و اطر اف این شهر فقط کشت زار های قهوه است

.بسیار ی از حو ادث این پرو نده  در کشتزار های اطر اف و در فا صله دو و نیم کیل و متری مر کز شهر اتفا ق افتا ده است .و در شر ق این شهر اتفاق افتا ده است .


گزارش های تایید نشده ای در دست است که نشان می دهد در سال 1996 موجودات فرازمینی بارها در برزیل مشاهده شده و تعدادی از آنها نیز _زنده یا مرده_ دستگیر شده اند.در حالی که این رویدادها همچنان در هاله ای از ابهام و شایعات قرار دارند جستجو برای کشف حقیقت ماجرا هنوز ادامه دارد....


شب سیزدهم ژانویه سال 1996 هرماندهی دفاه هوا-فضای آمریکای شمالی به مقامات برزیلی اطلاع داد که آن شب تعدادی پرنده ناشناش را در آسمان نیم کره شمالی رد یابی کرده است و پی گیری حرکت این اجرام نشان دهنده فرود یک یا چند فروند از آنها در ایالت میناس ژرایس آن کشور بوده است.این گزارش سرآغاز یکی از جالب ترین حوادث در تاریخ اشیای پرنده ناشناش بود مه اکنون با عنوان پرونده (موجودات فرازمینی وارژینها) شهرت یافته است.البته پرونده وارژینها همانند حادثه(1976 تهران)موردی شسته رفته با سندیت رسمی و تایید شده توسط مقامات مسئول نیست.در واقع همه نهادها دولتی درگیر در حادثه از همان ابتدا موضع انکار و سکوت را پیش گرفتند و امروز آن چه را که درباره حقایق وارژینهادر دست داریم مدیون کوشش های دو پژوهش گر سخت کوش برزیلی ( اوبیراجارا فرانکو رودریگز ) و ( ویتوریو پاکاچینی ) هستیم.

(لیلیان) و (والکوئیرا داسیلوا)و کتی

آنان بر اساس علاقه مندی و کنجکاوی شخصی از بدو گسترش شایعات با تلاشی خستگی ناپذیر تمامی کسانی را که شاهد مستقیم وقایع بودند و می شد به ایشان دسترسی داشت یافتند اظهاراتشان را ثبت کردند به مناطق وقوع مشاهدات سرزدند گفته های شاهدان گوناگون را ارزیابی و مقایسه کردند و کوشیدند تا با درجه بندی سندیت اظهارات و مدارک حقیقت مطلب را کشف کنند.خوشبختانه بر خلاف ( حادثه رازول) اقدام به موقع برای تحقیق کمک زیادی به جلوگیری از تحریف یا مسکوت ماندن حادثه ای کرد که از همان ابتدا مقامات رسمی کوشیدند بر آن سرپوش بگذارند.( کاتیاخاویر ) زن 22 ساله ای بود که همسر و سه فرزند داشت .صبح روز شنبه 20 ژانویه 1996 او به همراه (لیلیان) و (والکوئیرا داسیلوا) خواهران 14 و 16ساله که از آشنایان او و دانش آموز بودند برای کار به منزل خانمی رفتند که در حال نقل مکان به منزل جدیدی بود.


حدود ساعت 3 بعد از ظهر آنها پس از جمع آوریو بسته بندی اثاثیه داشتند پیاده به منازل خود در محله سانتانای وارژینها باز می گشتند. زمانی که آنان به محله موسوم به جاردیم آندره رسیدند تصمیم گرفتند از میان قطعه زمینی بایر و بزرگی که در مسیرشان بود میان بر بزنند .سانتانادر شمال جاردیم آندره قرار دارد.محوطه پر از گیاهان خودرو و علف های بلندی بود که ارتفاع آنها تا زانو می رسید.15 متر بیشتر جلو نرفته بودند که چیزی توجه لیلیان را به خود جلب کرد.....

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۱۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت دواز دهم))

 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!

 

((قسمت دواز دهم))

تمدنهای  اسرار امیز  بشر در زیر زمین

 

یک پدیده غیر عادی که آمیخته با روایات عجیب و غریب محلی بود, باعث شد تا توجه دانشمندان روسی را بسوی یک چاه بی انتها در جمهوری" اذربایجان " جلب نماید . دیواره ان چاه نور ابی رنگ مبهمی را انتشار میداد و صداهای عجیب و غریب زوزه یا سوت مانند از داخل ان بگوش میرسید . انطور که دانشمندان پی بردند هیچ چیز غیر عادی در انجا وجود نداشت . تعدادی از محققان تا عمق معینی از چاه پائین رفتند و در همان حال تعدادی نیز شکافها و سوراخ های اطراف ان محل را مورد کاوش قرار دادند – تا ببینند ارتباطی بین انها وجود دارد یا نه, وبیش از انچه انتظار داشتند یافتند . شبکه عظیمی از تونلهای زیر زمینی که بعدا" معلوم گردید با تونل های زیر زمینی "گرجستان" و "قزاقستان" نیز مربوط میباشند . ابتدا چنین تصور شد که انها متعلق به عصر ماقبل تاریخ است, زیرا در نزدیکی مدخل انجا استخوانهای انسانها و نقاشیها و خطوط نوشتاری مشاهده شد . اما تحقیقات بیشتر معلوم کرد که استخونها خیلی جدیدتر از خطوط و نقاشی هاست .

 

 همچنین معلوم گردید که اکثر تونلها به غارهایی که در کنار کوه کنده بودند, منتهی میشود . این تونلها نیز با سنگ ملاط اهک مسدود شده و مانع کاوش مناسب می شد . با وجود اینها تشکیل یک سیستم عریض قابل تردد را می داد که بعضی ها دایره ای ( چهار سو یا محل تلاقی چندین معبر ) و بعضی ها به صورت دالانهای کوتاه بن بست بودند و در سرتاسر ان چاه ها, کانالهایی انقدر باریک وجود داشت که حتا یک کودک هم نمیتوانست از داخل ان عبور نماید . یکی از تونلهای بزرگ ان که قابل تردد بود, بعد از مسافت قابل ملاحظه ای به یک هال وسیع زیر زمینی منتهی شد که بیش از 22 متر ارتفاع داشت .

 کاملا واضح بود که انجا حاصل کار موجودات با تمدن بوده است ,اما برای چه منظوری ساخته شده است.؟! تاکنون هیچ پاسخی وایده ای برای ان یافت نشده است .! شاید پاسخ به این سئوال در داخل تونلهایی که مسدود شده اند – نهفته باشد . شکل ورودی های اصلی به ان تونلها یکسان است – یعنی با دیواره های زیبای مستقیم و طاقهای کم عرض . و موضوع عجیبی که وجود دارد این است که انها تقریبا" مشابه تونلهای است که در امریکای مرکزی مشاهده شده است. در " قزاقستان " در داخل غارهای که در نزدیکی تونلها وجود دارد, نقاشی و نوشته هایی در روی دیوارهاست که شکل و مایه اصلی جهانی دارند . از ان جمله میتوان به خطوط متقاطع شبیه صلیب شکسته نازی ها که سمبل ابدیت است یا خطوط حلزونی شکل را نام برد . اما در مورد هدف کندن این تونلها – دانشمندان روسی عقیده دارند که انها بخشی از یک شبکه عظیم هستند که به طرف ایران *کشیده شده است و شاید هم به تونلهای جدیدی که بعدها در نزدیکی " امودریا " ( واقع در ترکمنستان و در نزدیکی افغانستان )کشف شده اند وصل باشند و حتی امکان دارد به دخمه های پیچ در پیچ زیر زمینی مرکز و غرب چین و تبت و مغولستان متصل باشند .

 بعضی از ان تونلها در سالهای 1920 و 1921 توسط " اوزندو وسکس " که یک کاوشگر روسی بود کشف شدند, خود وی عقیده داشت که مردم ان سامان از وحشت تهاجم و قتل و غارت مغولها که تحت رهبری چنگیزخان همه جا را بخاک و خون کشیدند- کنده شده است, تا بتوانند در داخل انها مخفی شوند . در این رابطه شرق شناس معروف " نیکولاس روزیخ " عقیده دارد که در جایی در اسیا یک امپراطوری عظیم زیر زمینی وجود داشت که " شمبهالا " نام داشت و از نسل انها یک ناجی جدید بشریت بصورت پهلوان " میترییا " ظهور خواهد نمود. روحانیان تبتی عقیده دارند که ان تونلها پادگان امنی بوده و حتی اخرین انها پناهندگان زیادی را از یک فاجعه عظیم نجات داده است . روایت میشود که ان مردم ناشناخته در داخل ان تونلها به یک منبع انرژی دست یافته بودند, که گویا جانشین انرژی خورشیدی بوده است . یعنی باعث رشد گیاهان و افزایش طول عمر انسانها می شده است – و گمان میرود که نور مهتابی سبز رنگی را منتشر میکرده است . باز هم نکته عجیبی که وجود دارد این است که چنین عقیده ای در افسانه های امریکا نیز وجود دارد . روایت است که یک کاوشگر در دل جنگلهای امازون دخمه تو در توی زیر زمینی را کشف کرده بود که از طریق یک فروغ جاویدان روشنایی اخذ میکرده است . ان کاوشگر در اثر حمله یک عنکبوت غول پیکر با عجله به بیرون فرار کرده بود, ولی در حین فرار شبح انسانهایی را مشاهده کرده بود که در انتهای ان دخمه در حال تردد بوده اند . بازماندگان " اینکا " ها افسانه هولناکی درباره اجداد خود نقل می کنند . طبق گفته انها اجدادشان در دل کوه ها مسکن گزیده بودند و به ندرت از انجا بیرون امده و در زیر نور ستارگان قدم می زده اند . طبق گفته " تام ویلسن " که از متخصصین نسل سرخپوستان در کالیفرنیا میباشد, تعریف می کند که دستنوشته پدربزرگ خود را که حدود 90 سال قبل زندگی میکرده و  هیچگونه اطلاعی از حکایات امریکای جنوبی نداشته را پیدا کرده – پدر بزرگ او در ان دستنوشته اشاره کرده که بر حسب اتفاق یک شهر عظیم زیرزمینی را یافته و خودش برای مدتی در میان مردمان عجیب انجا که لباسی از جنس شبیه چرم – اما نه خود چرم به تن داشتند و به زبان غریبی تکلم مینمودند و غذاهای غیر طبیعی مصرف میکرده اند را بچشم دیده و چند روزی در میان انها بسر برده بود .

 ایا انها باقی مانده های مردمی هستند که دارای عمر جاویدانند.؟ البته ان قبیل از دانشمندان که به موضوعات فوق طبیعی معتقدند – بلافاصله به این سئوال پاسخ مثبت خواهند داد, اما باید با احتیاط با این موضوع برخورد نمائیم . در حدود سالهای 1899 تا 1900 یک جوینده طلا به نام " وایت اژلومان" به یک گورستان زیرزمینی دست یافت . این گورستان عجیب تا امروز بسیاری از محققان و دانشمندان را در بهت و حیرت عجیبی فرو برده است . در این گورستان زیر زمینی که در سالن وسیع ان صدها جسد بحال طبیعی وجود داشت که بعضی از انها در روی صندلی های سنگی لمیده و بعضی دیگر نیز در حالات طبیعی در اطراف سالن نشسته بودند . حالات انها طوری بود که انگار مرگ انها را ناگهان غافلگیر نموده, و در حالت بیخبری به طور ناگهانی قالب تهی کرده بودند . این اجساد نیز لباسی از جنس شبیه چرم به تن داشتند و داخل ان مکان زیرزمینی نیز به وسیله یک نور سبزرنگ روشن بوده است – و در اطراف و کنار ان اجساد تندیسهای بزرگ طلائی که در زیر نور میدرخشیدند – بچشم میخورد . طبق بررسی های بعمل امده تمام اجساد در یک لحظه معین جان سپرده بودند – متاسفانه دانشمندان نتوانستند علت مرگ دستجمعی انها را بفهمند . ایا انها با انرژِی که علم امروز  از درک ان عاجز است,جان باخته

 تو نلهای اسر ار آمیز بشر

اند.؟؟!!  سرخپوستان اپاچی از تونلهای بین سرزمین خود و شهر افسانه ای " تایاهواناکو " داستانهایی تعریف می کنند و ادعا می کنند که بعضی از اجداد انها از ترس جنگجویان قبایل دیگر به داخل ان تونلها پناه برده و سالها در داخل انجا به جلو رفته و به امریکای جنوبی رسیده بودند . شاید این گونه روایات را که اپاچی ها تعریف می کنند را با دیده شک و تردید بنگریم . ولی وقتی میشنویم که روسای انها این موضوع را تائید می کنند و میگویند که تونلها به وسیله اشعه مرگباری که " صخره زنده " را منهدم میکرد, کنده شده است – دچار شگفتی می شویم . انها می افزایند که عاملان ان اشعه موجوداتی هستند که در نزدیکی ستارگان زندگی می کنند .!!!

بر ای مطلب کامل بر روی  ادا مه مطلب کلیک کنید،۷ ۷ ۷

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۱ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۴۲ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

فیلمهای جدید دیگر یاز بشقاب پر نده ها و اشکال در مزارع

 
 
    فیلمهای جدید دیگر یاز بشقاب پر نده ها و اشکال در مزارع      
 
 

فیلم۲۰۴

186 KB

فیلم۲۰۵

201 KB

فیلم۲۰۶

710 KB

فیلم۲۰۷

642 KB

" Nazi-ufo tecnologia aliena "

فیلم۲۰۸

18.7 MB

فیلم۲۰۹

4.92 MB

فیلم۲۱۰

1.26 MB

فیلم۲۱۱

836 KB

فیلم۲۱۲

6.21 MB

فیلم۲۱۳

2.80 MB

فیلم۲۱۴

905 KB

فیلم۲۱۵

2.14 MB

فیلم۲۱۶

809 KB

فیلم۲۱۷

976 KB

فیلم۲۱۸

5.02 MB

فیلم۲۱۹

505 KB

فیلم۲۲۰

1.57 MB

فیلم۲۲۱

2.30 MB

فیلم۲۲۲

3.68 MB

فیلم۲۲۳

524 KB

 

 می توانید برای دانلود راحتتر  این ویدئوها
 از نر م افزار های دا نلو د استفا ده کنید  :
پیشنهادی
:
  FlashGet...
لینک مستقیم دانلود:
Flashget 1.73(Classic)پیشنهادی
Flashget1.96(latest)
 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۳:۲۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

کهکشان ما احتمالا آکنده از سیارات مشابه زمین است

 

- دوشنبه 18 فوريه 2008 - 29 بهمن 1386

 

کهکشان ما احتمالا آکنده از سیارات مشابه زمین است
 


هلن بریگز
گزارشگر علمی بی بی سی، بوستون

 

کهکشان ما احتمالا آکنده از سیارات مشابه زمین است


  
منجمان می گویند احتمال وجود سیارات مشابه زمین در کهکشان راه شیری زیاد است

مطالعه ای با کمک یک تلسکوپ فضایی نتیجه گیری کرده است که شمار سیارات خاکی، از جمله آنهایی که احتمالا دارای شرایط مناسب برای پیدایش حیات هستند، در کهکشان راه شیری بیش از آن است که تاکنون تصور می شد.

شواهد تازه حاکی از این است که بیش از نیمی از ستاره های شبیه به خورشید در کهکشان ما می توانند دارای سیاراتی مشابه منظومه شمسی باشند.

منجمان همچنین بر این باورند که شاید صدها سیاره کشف نشده در بخش های دوردست منظومه شمسی ما وجود داشته باشد.

به گفته آنها مطالعات آینده به روی این کرات درک ما از چگونگی تشکیل سیارات را از اساس دگرگون خواهد کرد.

یافته های تازه درباره سیارات در نشست سالانه انجمن آمریکایی پیشبرد علوم (AAAS) در بوستون ارائه شد.

تلسکوپ ناسا

مایکل مایر، اخترشناس دانشگاه آریزونا، گفت به اعتقاد او نمونه سیارات مشابه زمین احتمالا در اطراف ستاره هایی مانند خورشید زیاد یافت می شود.

وی گفت: "رصدهای ما حاکی از آن است که بین 20 تا 60 درصد ستاره های شبیه خورشید حاوی شواهدی از تشکیل سیارات خاکی هستند، که بی شباهت به فرآیندی که به عقیده ما به پیدایش زمین منجر شده نیست."

تیم آقای مایر با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا، گروه هایی از ستارگان با جرم مشابه خورشید را رصد کرد.

آنها دیسک هایی از غبار فضایی در اطراف ستاره های برخی از جوانترین گروه ها ردیابی کردند.

تصور می شود این غبار محصول جانبی تصادم شدید اجرام سنگی باشد که به تشکیل سیارات منجر می شود.

انتظار می رود ماهواره کپلر ناسا که با هدف یافتن سیارات مشابه زمین و حتی کوچکتر طراحی شده و قرار است سال آینده پرتاب شود، سرنخ های بیشتری درباره این کرات دورافتاده آشکار کند.

سیارات یخی

در نشست بوستون همچنین نظریه هایی درباره منظومه شمسی ارائه شد.

برخی منجمان بر این باورند که ممکن است صدها جرم سنگی کوچک در حاشیه های دوردست منظومه شمسی و حتی شاید چند کره یخی به اندازه زمین وجود داشته باشد.

الن استرن از سازمان هوا فضای آمریکا در این نشست گفت که به تصور او بشر تاکنون تنها گوشه ای از مجموعه سیارات منظومه شمسی را مشاهده کرده است.

وی گفت بیش از هزار شیء تاکنون تنها در کمربند کویپر کشف شده است، که بسیاری از آنها از نظر اندازه مشابه پلوتون هستند.

وی به بی بی سی گفت: "نگاه قدیمی ما، یعنی اینکه منظومه شمسی دارای 9 سیاره است جای خود را به نظری خواهد داد که می گوید صدها، شاید هم هزاران، سیاره در منظومه شمسی وجود دارد."

وی گفت بسیاری از این سیارات یخی و برخی سنگی خواهند بود و حتی ممکن است سیاراتی به اندازه زمین وجود داشته باشد.

وی افزود: "احتمال دارد که اجرامی به اندازه زمین در ابر اورت (Oort Cloud) - که نواری از سنگ و غبار در اطراف منظومه ماست - وجود داشته باشد، اما آنها در این فاصله یخی خواهند بود .

 منبع: ((BBC))

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۲:۲۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تعقيب 'بشقاب پرنده' برفراز تهران(( منبع: (( BBC ))

 

 به روز شده: 02:07 گرينويچ - سه شنبه 20 نوامبر 2007 - 29 آبان 1386 
 

تعقيب 'بشقاب پرنده' برفراز تهران
 
خشايار مهيم
بي بي سي، واشنگتن
 
 

 
 
ماجراي تعقيب و گريز اشياي پرنده ناشناس به وسيله پرويز جعفري يکي از شناخته شده ترين حوادث مستند در اين باره است
نيمه شب بيست و هشتم شهريور ???? براي کارکنان برج مراقبت فرودگاه مهرآباد شبي معمولي و خسته کننده بود تا اين که تماس هاي مکرر ساکنان مناطق شمالي تهران آنها را متوجه حضور شي پرنده ناشناسي برفراز شميران کرد.
لحظاتي بعد دو فروند جنگنده اف-? پايگاه هوايي شاهرخي (نوژه) در همدان به سمت تهران ترک مي کنند تا درباره پرواز اين شي ناشناس تحقيق کنند.

فرداي آن روز روزنامه هاي پايتخت در گزارش مختصري از حضور اشياي پرنده ناشناس برفراز تهران و تلاش "ستوان جيم" براي تعقيب آنها خبر دادند.

سي و يک سال پس از اين حادثه، سرتيپ دوم خلبان پرويز جعفري که روزنامه ها از او به دلايل امنيتي با نام مستعار "ستوان جيم" نام برده بودند، از تهران به واشنگتن سفر کرده تا به همراه تعدادي از مسوولان رسمي و افسران نظامي نه کشور جهان از دولت آمريکا بخواهد با انتشار اسناد طبقه بندي شده بررسي هاي خود درباره اشياي پرنده ناشناس به تحقيقات بين المللي در اين باره کمک کند.

اين گروه که علاوه بر آقاي جعفري شامل فرماندار سابق ايالت آريزونا، مدير سابق اداره اشياي پرنده ناشناس وزارت دفاع بريتانيا و تعدادي از خلبانان آمريکايي و غيرآمريکايي است، هفته گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن از دولت آمريکا به خاطر کنار گذاشتن طرح تحقيقاتي "کتاب آبي" در دهه ?? ميلادي انتقاد کرد.

اين در حالي است که در هفته هاي گذشته با مطرح شدن موضوع مشاهده اشياي پرنده ناشناس به وسيله جيمي کارتر از روساي جمهور سابق آمريکا و دنيس کوسينيچ از داوطلبان نامزدي حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري اين کشور، اين موضوع دوباره مورد توجه رسانه هاي اين کشور قرار گرفته است.

"هواپيمايم از کار افتاد"

پرويز جعفري (ستوان جيم) که در زمان حادثه با درجه سرگردي فرماندهي دو فانتوم اعزامي از پايگاه شاهرخي را بر عهده داشت، در گفتگو با بي بي سي فارسي در واشنگتن، خاطرات خود از وقايع شب بيست و هشتم شهريور ???? را بازگو کرد.

به گفته سرتيپ جعفري، پس از تماس مسوول برج مراقبت مهرآباد با تيمسار يوسفي، فرمانده کشيک نيروي هوايي، دو فانتوم اين نيرو از همدان روانه تهران مي شوند.

سرنشينان جنگنده اول پس از نزديک شدن به شي پرنده ناشناس برفراز تهران متوجه از کار افتادن آلات دقيق و وسايل ارتباط راديويي خود مي شوند و مجبور به برگشت به پايگاه شاهرخي مي شوند.


 

موجودات فضايي؟ 

"(شي ناشناس) حرکت هاي خيلي سريع مي کرد و با سرعت بالا جابجا مي شد. از خود چهار نور ساطع مي کرد. از قسمت بالاي آن نوري قرمز و چشمک زن، در پايين نوري نارنجي رنگ و در طرفين نوري آبي رنگ ساطع مي شد. اين نورها به قدري شديد بودند که امکان ديدن بدنه اين شي وجود نداشت" 
سرتيپ جعفري


 

 

در اين حال، آقاي جعفري که به همراه سروان دميريان، خلبان دوم خود به فاصله ده دقيقه پس از هواپيماي اول پايگاه را ترک کرده بود، سعي مي کند با نزديک شدن به شي ناشناس، با چشم و به وسيله رادار آن را ارزيابي کند.

آقاي جعفري مشاهدات خود از اين شي را اين طور بيان مي کند: "حرکت هاي خيلي سريع مي کرد و با سرعت بالا جابجا مي شد. از خود چهار نور ساطع مي کرد. از قسمت بالاي آن نوري قرمز و چشمک زن، در پايين نوري نارنجي رنگ و در طرفين نوري آبي رنگ ساطع مي شد. اين نورها به قدري شديد بودند که امکان ديدن بدنه اين شي وجود نداشت."

با نزديک شدن جنگنده اف-? به فاصله ?? کيلومتري شي پرنده ناشناس که به سمت بيابان هاي جنوب تهران در حال حرکت بود، جسم نوراني کوچکي از آن جدا مي شود و به سمت هواپيماي ايراني حرکت مي کند.

سرتيپ جعفري در اين باره مي گويد: "من فکر کردم موشکي به سمت من شليک شده و سعي کردم با موشک حرارتي آن را هدف قرار دهم. ولي وقتي موشکم را انتخاب کردم، متوجه از کار افتادن آلات دقيق و خاموش شدن همه چراغ ها بر روي صفحه مقابلم شدم. در آن لحظه آلات دقيق شروع به نوسان کردند و ارتباط راديويي هم از کار افتاد."

آقاي جعفري درباره احساس خود در آن لحظه مي گويد: "هم حس کنجکاوي داشتم و هم اين که با گذشت زمان وحشت برم داشت."

با ادامه حرکت جسم نوراني به طرف جنگنده اف-?، آقاي جعفري تصميم مي گيرد در صورت نزديک تر شدن آن، به بيرون بپرد ولي با فاصله گرفتن هواپيما از شي پرنده ناشناس اصلي، جسم نوراني به سوي سفينه اصلي بر مي گردد.

در اين حال، به گفته آقاي جعفري به او دستور فرود در تهران داده مي شود و همزمان جسم نوراني ديگري از شي ناشناس جدا مي شود و با سرعت بالا به دور جت اف-? حرکت مي کند.

تعقيب و گريز برفراز تهران

پرويز جعفري مي گويد هنگام پرواز به سمت مهرآباد،ناگهان متوجه حرکت يک شي ناشناس ديگر از شمال تهران به سوي خود مي شود.

 
مشاهده چندين مورد پرواز اشياي پرنده ناشناس برفراز ايران در سال 2004 سوال برانگيز شد

" يک چيزي از ارتفاع خيلي پايين از بالاي سر من رد شد. اين يکي خط کش مانند بود و مانند شي ناشناس اول گرد نبود."

پرويز جعفري هنگام فرود متوجه حرکت جسم نوراني ديگري از شي پرنده ناشناس اصلي به سمت زمين در منطقه کهريزک مي شود و با گزارش اين موضوع بار ديگر ماموريت پيدا مي کند به سمت آن حرکت کند.

با نزديک شدن مجدد جت اف-? به شي پرنده ناشناس، آلات دقيق و رادار آن بار ديگر از کار مي افتد و در نهايت مجبور به بازگشت به فرودگاه مهرآباد مي شود.

آقاي جعفري با اشاره به وقايع آن شب مي گويد علاوه بر مسوولان ايراني، آمريکايي ها هم به اين موضوع کنجکاوي نشان دادند و اسناد خود درباره آن را تا سال ها به حالت طبقه بندي شده نگهداري مي کردند.

به گفته سرتيپ جعفري، اسنادي که به تازگي منتشر شده نشان مي دهد يکي از ماهواره هاي نظامي آمريکا پرواز شي پرنده ناشناس برفراز تهران را ردگيري کرده بود.

پس از فرود هواپيماي آقاي جعفري در تهران، او به همراه سروان دميريان و دو خلبان اف-? ديگر مورد آزمايش پزشکي قرار گرفتند و هواپيماهاي آنها از نظر آلودگي راديواکتيوي بررسي شد.

به گفته آقاي جعفري، آزمايش هاي پزشکي به طور متناوب براي ماه ها ادامه داشت و هيچ مورد غيرطبيعي در بدن او و ساير خلبانان مشاهده نشد.

پرويز جعفري پس از اين حادثه به خدمت در نيروي هوايي ايران ادامه مي دهد و در سال ???? با درجه سرتيپ دومي بازنشست مي شود.

سروان دميريان در جريان جنگ هشت ساله کشته شد.


  منبع: (( BBC  ))


 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ آذر۱۳۸۷ساعت ۲:۵۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

گوردون براون به عدم استرداد هکر به آمریکا تشویق شد

 

       گوردون براون به عدم استرداد هکر به آمریکا تشویق شد    

 
 
 گری مک کینون  

 

 

دولت آمریکا می گوید که این هکر انگیزه مغرضانه داشته است

حامیان یک شهروند بریتانیا که به هک کردن فایل های محرمانه ارتش آمریکا اعتراف کرده، از گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، خواسته اند که برای جلوگیری از استرداد او به آمریکا اقدام بکند.

این هکر گری مک کینون نام دارد. دولت آمریکا در پی آنست که او در دادگاهی در این کشور محاکمه کند. اگر گری مک کینون به آمریکا تحویل داده شود، احتمال دارد که به 70 سال حبس محکوم شود.

دولت آمریکا 97 فقره هک فایل های کامپیوتری علیه گری مک کینون مطرح کرده اند.

او اذعان کرده است که از داخل اتاق خوابش در لندن وارد سیستم کامپیوتری ارتش آمریکا و آژانس فضایی آمریکا (ناسا) شده است، اما گفته که هدف او فقط یافتن اطلاعات درباره اشیای پرنده ناشناس (UFO)، بوده است.

حامیان او روز شنبه (6 دسامبر) نامه ای به نخست وزیر بریتانیا تسلیم کردند که در آن از گوردون براون خواستند که این هکر بجای آمریکا در بریتانیا محاکمه شود.

در تجمعی که برای توقف استرداد او روبروی سفارت آمریکا در لندن برگزار شد، مادر آقای مک کینون گفت که پسرش از استرداد وحشت دارد. او همچنین گفت که آمریکا از این که پسرش گفته که کامپیوترهای ارتش آمریکا فاقد رمز عبور، یا دیوار حفاظتی بوده اند، شرمسار شده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا پیشتر با استرداد مک کینون به آمریکا مخالفتی نکرد.

اما یکی از دادگاه های عالی انگلستان قرار است پرونده او را در روز 20 ژانويه سال میلادی آینده مورد بررسی قرار دهد.

پرونده آقای مک کینون برای اولین بار در سال 2006 در دادگاه بریتانیا شکست خورد و او تقاضای استینافش را به بالاترین مرجع قضائی بریتانیا (Law Lords)، ارجاع داد که این تقاضا نیز رد شد.

وی در سال 2002 دستگیر شد، اما هرگز در بریتانیا محکومیتی دریافت نکرد. بزرگ ترین هک کامپیوترهای نظامی توسط گری مک کینون صورت گرفته است.

مقامات هشدار داده اند که در صورتی که مک کینون با آن ها همکاری یا به گناهکار بودن خود اعتراف نکند، با این پرونده به عنوان یک پرونده تروریستی برخورد خواهند کرد که حکم زندان آن بسیار طولانی خواهد بود.

آمریکا می گوید آقای مک کینون از فوریه 2001 تا مارس 2002 دهها کامپیوتر ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی و وزارت دفاع آمریکا و همچنین 16 کامپیوتر ناسا را هک کرده است.

دادستان پرونده می گوید که آقای مک کینون کمی پس از حملات یازده سپتامبر به آمریکا، فایل های پایگاه های دریایی و هوایی این کشور را حذف کرده و باعث اختلال سیستم های کامپیوتری آن ها شده است.

آقای مک کینون، که بیکار است، اعتراف کرده که بدون اجازه وارد کامپیوترهایی در آمریکا شده، اما گفته است که فقط شیفته کامپیوتر است و قصد خرابکاری و آسیب نداشته است.

او تاکید دارد که فقط می خواسته اطلاعاتی درباره اشیا پرنده ناشناس پیدا کند و فکر کرده است که مقامات آمریکایی این اطلاعات را مخفی نگه داشته اند و او وظیفه داشته آنها را آشکار کند.

منبع:سایت فارسی (BBC)

آیااو تنها برای تفر یح و سر گر می این همه  دردسر و مشکلا ت را قبول

کرده؟؟!!!

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۳:۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تقاضای کپی از مطالب


تقاضای کپی از مطالب


دوستانی که تقاضای کپی از مطالب را دارند مطلب مورد تقاضای خود را بیان فر ما ئید تا در تالار گفتمان قر ار دهم تا از آن استفا ده کنید .البته خواهش می کنم منبع را بیان کنید .

متشکرم

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۳:۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!! ((قسمت یازدهم))

 

 آیا ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!  

 

((قسمت یازدهم))

 

 ایا براستی ما در درک و ثبت تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!. ""پرفسور " اریک نورمن " یکی از باستان شناسان شهیر دانشگاه هاروارد میگوید : هنوز انسان چیزی از علوم تمدنهای گذشته نمیداند به عنوان مثال , شاید برای شما غیر باور باشد که اعلام نمائیم مصریان از نوعی نور مصنوعی استفاده می کرده اند . انها از وجود انرژی الکتریکی باخبر بوده اند .یا پرفسور " گونیم " میگوئید من مطمئنم انها ( سازندگان و مهندسان ابنیه های مصر باستان ) با اسرار علمی و همینطور انرژی الکتریکی غریبه نبوده اند و اشاره کرده است که اطاقهای سری در اعماق اهرام که در عمق 20 تا 30 متری زیر زمین وجود دارند که بعد از سپری شدن بیش از 40 قرن و پس از کشف و گشوده شدن مجدد , وقتی هوای تازه بدرون انها نفوذ کرد , دیوارها و کف و سقف انجا پوشیده شده بود از هیروگلیف و رنگها و نقش های گوناگون , و کاملا واضح است که ان نقاشی ها با دقت و ظرافت بعد از نصب ان سنگهای عظیم به روی دیوارها کشیده شده است .

تصویر فرضی لا مپ بز رگ مصر یان

با این حساب هنرمندان ان عصر از چه چیز به عنوان منبع روشنائی استفاده میکردند.؟ کار هنری به ان دقت و ظرافت نیاز به روشنائی معادل روشنائی روز دارد . چراغهای معمولی و مشعل نمیتوانسته کار ساز باشد و از طرف دیگر واضع است که از این قبیل وسائل روشنائی استفاده نشده است . زیرا هیچگونه اثری از دود و دوده در انجا وجود ندارد . « اما یکی از اسرامیزترین مدارک موجود در ابنیه های مصر باستان مربوط میشود به تعدادی تصویر کنده کاری شده در معبد " هاتور " و " دندرا " – این تصاویر هم بصورت جفت است و هم بصورت تکی و جالب اینکه این تصویر حکاکی شده تنها در همین معبد است و در هیچ یک از ابنیه های دیگر بچشم نمیخورد . ابتدا تصور می شد که اشیایی که در دست این دو انسان است , نوعی وسیله برای اجرای نوعی مراسم مذهبی باشد, اما هیروگلیف های موجود در این کتیبه هیچ اشاره ای به این موضوع نمی کنند – جالب اینجاست که در اکثرا کتیبه های مذهبی, توضیحات کاملی از مراسمهای مختلف بر دیوارها حک شده است . یک مهندس مکانیک المانی بنام " الفرد گونیک " که بیشتر عمر خود را با پدرش در اماکن باستانی مختلف جهان گذرانده,  تئوری جالبی را بیان کرده است.  او این تصویر را یک مدار الکتریکی کامل می داند . مهمترین کشف او یافتن تعدادی پیل الکتریکی در خرابه های حومه بغداد است که امروزه یکی از مدارک مهم بحساب می اید. ( یکی دیگر از افتخارات ما ایرانیان .!! این باطری های الکتریکی که با محلول سرکه کار میکرده متعلق به دوره امپراتوری ساسانیان در سال 226 تا 630 میلادی بوده و جزو وسایل مذهبی قلمداد می شده است . تحقیقات بعدی نشان داد که حدود 2000 سال قبل فرقه ای از دانشمندان ایرانی وجود داشتند که با حسادت کامل اسرار الکتریسیته را که شامل تکنیک ابکاری روی انواع سنگهای زینتی – شمشیرها و لوازم ستاره شناسی نیز بوده است را مخفی نگه داشته بودند و عجیب تر از ان این موضوع است که در چند کیلومتری جنوب بغداد در قلب بابل باستان – خازن هایی کشف شد که گفته میشود متعلق به 3000 تا 4000 سال قبل است . اگر عمری بود یک مطلب کامل از هنر و دانش بینظیر ایرانیان را برای شما عزیزان نقل خواهم کرد) . او توانست مشابه همین پیل الکتریکی را که با محلول سرکه برق تولید می کند را بسازد . ایا براستی تصویر معبد " هاتور " یک مدار الکتریکی میباشد .؟! نظر شما چیست .؟ دوستان میتوانند مطلب 22 اردیبهشت 84 را در مورد این باطری باستانی بخوانند .

تصویر واقعی این فر ضیه بر دیوار اهرام

دوستان قبل از اینکه توضیح تصویر را بخوانند یک نگاه به نماد یا مجسمه های شماره  6 – 9 – 10 بیندازند . در تصویر 6 – 9 یک حاشیه ای مثل کلا یا فاصله بچشم میخورد . در تصویر شماره 10 یکی از مجسمه های سمت راست چنین حالتی را دارد . حال توضیح متن را بخوانید .

1- پریز  2 – حباب دور لامپ  3-  موادی که باعث تولید نور میشود 4 – سرپیچ یا سوکت 5 -  کابل 6- دو تصویر 6 و 9 حکم فاز و نول را دارد – حال فرض کنید این فاز است 7 -  جعبه تقسیم فاز و نول 8 – منشه اصلی برق که در اینجا یک شاهزاده که در الهه ای ترسیم شده است و دو شی برنده در دست دارد ( یادمان باشد که بسیاری از هنرها در انحصار گروهی خاص بوده است . مثل مومیایی کردن و غیره...) 9- نول 10 – کلید قطع و وصل انرژی 11 – پایه عایق که با هیچ نمادی مشخص نیست . ... در تصویر دیگر باطری ساخته شده توسط " الفرد گونیک " را ملاحظه می کنید . این باطری امروز در موزه ملی مصر و در قسمت اشیای یافت شده از معبد " هاتور " و " دندرا " نگه داری میشود و توریستها از این باطری و چراغ ان دیدن می کنند . البته باطری اصلی در موزه بغداد است .

 منبع دنیای بی جواب

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ آذر۱۳۸۷ساعت ۱۶:۲ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

اظهارات ادگار میچل (در با ره UFO)

 

           اظهارات ادگار میچل (در با ره UFO)     

 

روزنامه مردم نو >خبر تاریخ ارسال: 05:53 - 06/05/1387

مهر: فضانورد سابق ناسا و ششمین فردی که قدم برخاک ماه گذاشت مدعی شد که بیگانگان فضایی نه تنها وجود دارند بلکه شبیه به "ای- تی" قهرمان فیلم علمی تخیلی معروف اسپیلبرگ هستند.
ادگار میچل فضانورد سابق ناسا و ششمین فردی که قدم بر روی ماه گذاشت در اظهاراتی بیان داشت که موجودات فرا زمینی نه تنها وجود دارند بلکه شبیه به "ای تی" هستند.
ادگار میچل 77 ساله توضیح داد: "بیگانگان کوچک هستند و رفتاری دوستانه با چشمانی بزرگ دارند. اگر آنها دشمن بودند ما الان اینجا نبودیم."
براساس گزارش American Chronicle، این فضانورد سابق ناسا افزود: "پدیده بشقاب پرنده (یوفو) واقعی است حتی اگر دولتهای ما در 60 سال گذشته آن را از ما مخفی کرده باشند اما کم کم خبرها می‌رسند و ما می‌توانیم از واقعیت آگاه شویم."
وی توضیح داد: زمانی که در ناسا کار می‌کرده از این پدیده آگاه شده است.
این فضانورد در مأموریت آپولو 14 که سومین ماموریت ناسا به ماه بود شرکت داشت و قدم بر روی ماه گذاشت.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۵ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۲:۳۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

بشقاب پرنده ها در تاريخ

  

شماره:  3712روزنامه ايران >  23/5/86بشقاب پرنده ها در تاريخ


    نخستين گزارش از ديدن بشقاب پرنده به ۱۵۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح(ع) بر مي گردد. در كتاب هاي افسانه اي به جا مانده از اين دوران كه در زمان سلطنت فرعون تاتموس سوم نوشته شده، آمده است كه دايره هاي نا آرام و پليدي كه نور درخشاني داشته اند در آسمان مصر باستان مشاهده شده است.
    از همراهان لشكر اسكندر مقدوني نيز نقل شده كه گفته اند هنگام عبور لشكريان اسكندر مقدوني از يك رودخانه دو شيء پرنده و نوراني به آنها حمله كردند. اين حمله باعث رم كردن اسب ها شد و سربازان به آن رودخانه، رود شيطاني لقب دادند.
    ۱۰۰ سال قبل از تولد حضرت عيسي(ع) هنگام شروع جنگ ايتاليا وقتي فرمانده لشكر روم مشغول خواندن اعلاميه جنگ بود، صداي عظيمي از آسمان شنيده شد و كره اي از آتش كه رنگ طلايي داشت به سرعت طرف مشرق رفت و ناپديد شد.
    ۷۰ سال پس از ميلاد مسيح (ع) و در يك روز بهاري، يك شبح نوراني در آسمان قسمتي از اروپا ديده شد. ۱۰ سال بعد نيز در سفر يكي از امپراتوران روم باستان شعله هاي نوراني عجيبي بر فراز يك جنگل كه محل عبور امپراتور بود ديده و گزارش شد.
    «كريستف كلمب» كاشف قاره آمريكا، در سال ۱۴۹۲ ميلادي، هنگامي كه در حال دريانوردي به سمت قاره آمريكا بود از بالاو پائين رفتن يك شيء نوراني در آسمان خبر داد و مشخصات آن را در دفتر يادداشت كرد. او فكر مي كرد اين پديده نشانه رسيدن به خشكي است. حدود ۲۰۰ سال پس از كريستف كلمب، يكي از اعضاي انجمن سلطنتي انگلستان در مشاهدات خود نوشته است: من در حال عبور از پارك بودم كه ناگهان نوري از پشت درختان برخاست و به آسمان رفت. بعد از بالارفتن شيء حالت آن به شكل افقي درآمد و با سرعت زياد دور شد.
    بشقاب پرنده در ايران
    آخرين و تازه ترين مشاهده، اشيايي از اين دست در كشورمان مربوط به فروردين ماه است. خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) اعلام كرد يك شيء نوراني در آسمان مشكين شهر ديده شده است. در شب هاي بعدي مشاهده اين اشياي نوراني در آسمان شهرهاي تبريز، اردبيل، آزادشهر و گنبدكاووس گزارش شد. اهالي شهر تبريز مي گفتند كه شيء پرنده از خود نور سبز و قرمز و آبي خارج مي كرد و سرعت كمي داشت. كارشناسان بر اين عقيده اند كه اين اشياي نوراني پرنده مربوط به آثار باقي مانده ستاره دنباله دار است كه آثار آن در اين موقع سال نمايان شده است.
    در سال ۱۳۵۵ گزارشي از مشاهده بشقاب پرنده از سوي خلبانان و مأموران برج كنترل فرودگاه مهرآباد داده شد.
    در آن زمان، در آسمان تجريش چند شيء نوراني مشاهده مي شود و به خلبان جعفري مأموريت داده مي شود تا با يك هواپيماي جنگنده اف.۴ موضوع را بررسي كند.
    خلبان مي گويد: پس از پرواز به يك توپ درخشان نزديك شدم كه نور بنفش و سفيد و نارنجي از خود خارج مي كرد. وقتي نزديك شدم رادار و وسايل هدايت كننده از كار افتاد.
 
 سال هاي دهه ۵۰ و ۶۰ پر است از سيل گزارش هاي ديدن بشقاب پرنده.
    بسياري از اين گزارشات صحت علمي ندارد و تأييد نشده است ولي تا امروز حدود ۴ ميليون گزارش مشاهده بشقاب پرنده اعلام شده است.

    بعضي از اين گزارش ها چون از سوي فضانوردان داده شده، براي مردم قابل باورتر است. سرنشينان آزمايشگاه فضايي اسكاي لب نيز ادعا كرده اند كه به مدت ۸ دقيقه از يك شيء پرنده ناشناس كه رنگ قرمزي داشته است فيلمبرداري كرده اند.


+ نوشته شده در  جمعه ۱۵ آذر۱۳۸۷ساعت ۱۸:۳۶ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مصا حبه بوریسکا مرد مر یخی قسمت (دو م و آخر )

 

  مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز و جالب 

 

تصوير

 

قسمت (دو م و آخر )

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

ـ اما لمو ریا دست کم ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo با ستان و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

این پسر با اشتیاق و جدیت زیادی در باره تمدن مایا ها صحبت می کند وطبق اظهارات او دانش  ما نسبت به تمدن مایا ها بسیار ابتدائی است .
نکته قابل توجه این است که بور یسکا فکر می کند این روز ها زمان ان رسیده تا (افر اد بخصوصی) روی زمین متولد شوند .زمان نوزائی این سیاره نزدیک می گردد دانش نوین در نهایت نیاز و یک ذهنیت متفا وت از زمینیان خواهد بود .

_چگو نه در مورد این بچه های مستعد می دانی ؟ و چرا این اتفاق روی می دهد آیا می دانی آن بچه ها را ایندیگو (نیلگون) می خوانند؟

من می دانم که آنها در حال به دنیا آمدن هستند بهر حال من هنوز هیچ یک از آنها را در شهر خود ملا قات نکر ده ام  ممکن است یکی از آنها دختری به نام(( یولیا پطرو با )) با شد .
او تنها کسی است که مرا باور می کند دیگران به سا دگی به داستا نهایم می خند ند .واقعه ای در روی زمین در حال وقوع است و دلیل اهمیت داشتن این بچه ها همین است .
آنها قادر خواهند بود مردم را کمک کنند و مردم تعقیر خو اهند کرد .
اولین فا جعه عظیم همراه یکی از قاره ها در سال 2009 اتفاق خواهد افتاد و بعدی هم در سال 20013 و این یکی حتی از اولی مخر بتر هم خواهد بود ...

_آیا از اینکه ممکن است زند گی تو هم به خاطر این فاجعه به پایان بر سد نمی ترسی؟؟

....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ آذر۱۳۸۷ساعت ۰:۳۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پیام آوران کیهان

   پیا مهائی از آنسوی ستارگان    

 

منبع:http://ramtinlive.wordpress.com

 

داستان پیغام Arecibo

 

Chilbolton2001baa_2.jpg

در تاریخ 16 نوابر سال 1974 یک پیغام رادیویی تشکیل شده از امواج رادیویی از Arecibo Radio Telescope به سوی ستاره ی مرکزی مجموعه ستارگان M13 که حدود 25,000 سال نوری از ما فاصله دارن فرستاده شد. چون M13 یکی از نزدیک ترین مجموعه ستارگان کشف شده تا آن زمان نسبت به ما بود که احتمال میرفت موجود زنده ای در آنجا زندگی کند.

Globular Cluster M13
in Hercules

این پیغام از 1679 Binary digits یا بیت یا 0 و 1 که برای نمایش خیلی چیزها استفاده میشوند تشکیل شده بود.( اعداد 1و0 که بودن و نبودن - بله یا خیر - درست و غلط و…. رو در کامپیوتر و Encoding نمایش میدهند) و اینجا معنی 0 = Off و معنی 1 = On هست که میتونید توی عکس پایین ببینید هر جا که 0 هست نقطه ای نیست و هر جا که 1 هست یه نقطه هم هست.

Dr. Frank Drake و Carl Sagan با کمک یکدیگر این پیغام رو نوشتند.

محتویات پیغام :
1- اعداد از 1-10 (ریشه ی همه ی اعداد در ریاضیات)
2- اعداد اتمی کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، فسفر و نیتروژن که ساختار DNA رو تشکیل میدهند
3- فرمول شکر و نوکلوئوتید های DNA
4- تعداد نوکلوئوتید ها (سازنده ی DNA) + یه تصویر گرافیکی از DNA (ساختار مارپیچ)
5- تصویر گرافیکی از بدن یک مرد بالغ با قد متوسط + جمعیت زمین
6- تصویر گرافیکی از منظومه ی شمسی
7- تصویر گرافیکی از Arecibo Radio Telescope و اندازه ی آنتن آن

عکسی از پیغام :

( پیغام در هنگام ارسال حاوی هیچ رنگی نبود و رنگ ها رو فقط برای جدا کردن بخش های مختلف پیغام اضافه کردیم )شکل حقیقی پیغام :

این عكس تغییر سایز یافته است ! برای دیدن عكس كامل روی این نوار كلیك كنید . اندازه عكس اصلی 730×230 می باشد .

(پیغام پس از رمز گشایی به شکل معنی دار در می آید)

از اونجایی که پیغام 25000 سال طول میکشید که به مقصد برسه (و چه بسا 25000 برای جواب) بنابر این هدف پیغام فقط اثبات حضور بشر در کیهان بود تا قصد داشتن مکالمه با دیگران! + ستارگانی که پیغام به سوی آنها فرستاده شده بود ممکن بود که دیگه اونجا نباشن و یا تا رسیدن پیغام از بین رفته باشن.

توضیحات در مورد اجزای پیغم:

اعداد:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
———————-
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X X X

البته رمز گشایی این Binary نمیتونسته به راحتی نوشتنش باشه چون در 7 کد اول باید ردیف آخر رو حذف کرد و
اون رو 3 ردیفی فرض کرد.اما اعداد 8 و 9 و 10 متفاوت بودن چون یه ردیف دیگه به اونا اضافه شده بود .
(مثلا به جای 0 شده بود 00).

عناصر DNA:


H C N O P
1 6 7 8 15
———-
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
X X X X X

اعداد 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 15 ظاهر میشن که نشانه ی اعداد اتمی عناصر هیدروژن - کربن - نیتروژن - اکسیژن
و فسفر هستن.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۲:۵۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ثبت نام تالار گفتما ن وبلا گ

 

ثبت نام تالار گفتما ن وبلا گ

 

دوستان عزیز به وسیله  تالار  گفتمان به راحتی می تو انید در کنار هم در

 مبا حث شر کت کنید و مقالات و مبا حث خود تان را در واین و بلا گ به

 اشتراک بگذ ارید .


**عضویت در تالار گفتمان وبلاگ.**


از د و ستانی که عضو شد ند و مطلب گذ اشتند صمیمانه متشکرم.


+ نوشته شده در  شنبه ۲ آذر۱۳۸۷ساعت ۱۹:۵۴ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مصا حبه بوریسکا

 

مصا حبه بوریسکا و ذکر پرسش و پاسخهای هیجان انگیز و جالب

 

 قسمت (اول)

متر جم: سر کار خانم فر نگیس علیزادنیا

چگو نه  تو انا ئی های بوریسکا شکوفا شد؟

وقتی بو ریسکا فقط یکسالش بود شر وع کرد به دادن حروف به او (حر و ف طر احی شده)حدس بز نید چه شد در یک سال و نیمگی او می تو انست تیتر بز رگ روز نامه ها را بخواند طولی نکشید که او با رنگها و وسا یه ها یشان اشنا شد در دو سالگی شرو ع به نقاشی کرد سپس وقتی دو ساله شد او را به مهد کو دک فر ستا دیم تمام معلمان در استعداد و روش تفکرش حیر ت زده شده بو دند این پسر از یک حافظه استثنا ئی و یک تو انا ئی خار ق العاده بر ای بدست اوردن اطلا عات جدید بر خوردار بود به هر حال والدینش بعد مدت کوتاهی فهمیدند فرزندشان به روش منحصر به فر د خود اطلا عاتی را از مکان دیگری کسب می کند نا دیا(مادر بوریسکا) اظهار می دارد که هر گز کسی این چیز ها را به او یاد نداده اما گاهی او به حالت نیلو فر آبی می نشیند و شرو ع به حرف زدن در مورد تمام این ها می کند او در باره مریخ و یک سیستم نجومی و تمد نهای دور صحبت می کند .

-چیزی که می شندیم باور نکر دنی بود چطور یک کودک این چیز ها را می داند؟!

ـاز وقتی او دو ساله شد  داستا نهای بی پایان از عوالم دیگر و اسما نهای بی کران وکیهان روزانه ورد زبا نش بود بعد ها بو ریسکا در مورد زند گی  قبلی اش در مر یخ و این حقیقت که سیاره مر یخ در گذشته در واقع مسکونی بوده اما در نتیجه قدر تمند تر ین و ویرانگر ترین فا جعه جو خود را از دست داده است و امروزه تمام اهالی آن مجبور به زند گی در شهر های زیر زمینی هستند .

بور یسکا به ما می گفت بعد از این حا دثه او اغلب بر  ای داد و ستد و اهداف تحقیقاتی به سیاره زمین سفر می کرده .

به نظر می رسد که بوریسکا سفینه خودش را خود هدایت می کرده این ما جرا در طول مدت تمدن لموریا اتفاق افتاده است ....جالب است که بدانید او یک دوست لموریائی نیز داشته که جلوی چشمانش  درفا جعه عظیمی در سیاره زمین کشته شده است..

فا جعه عظیم در سیاره زمین اتفاق افتا د -قاره های پهناور در سطح سیاره زمین توسط طو فا نهای مهیب تسهیل رفته بودند و بعد هم نا گهان یک صخره عظیم روی سا ختمانی می افتد و و بوریسکا اظهار میدارد دوست من آنجا بود و من نتو انستم نجاتش دهم سر نوشتمان طوری رقم خورد که در این زندگی گاهی همدیگررا ملاقات کنیم بوریسکا تمام صحنه های سقوط  لموریا را تجسم می کند و به یاد می آورد طوری که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است .او آنچنان غصه مرگ دوست لموریایی اش  را  می خورد که انگار او مقصر کشته شدنش اوست .

یک روز که بوریس متو جه کتابی در کیف مادرش شده بود با عنوان(ما از کجا آمده ایم) نوشته ارنست مولداشو می شود با یدیک نفر می بود و نوع شادی و هیجان ایجاد شده در این پسر را تو صیف می کرد او سا عتها میان صفحات این کتاب غرق شده بود و به نگا ره های لموریا و عکسهای تبت خیره می شد و بعد شرو ع به صحبت در مورد هوش سر شار لموریا ئی ها می کرد ...

ـاما لمو ریا دست کم  ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از بین رفته است و لموریا ای ها به بلندی ۹ متر بوده اند و دارای قامتهای بسیار بلندی بوده اند .آیا این حقیقت دارد این را چطور به خاطر می آوری ؟

بوریسکا :البته ، البته که به خاطر می آورم .

سپس بوریسکا کتابی دیگری را که توسط مولداشو با عنوان ( در جستجوی شهر خدایان) نوشته شده است را به خاطر می اورد (بطور کلی این کتاب بهTombo  با ستان  و اهرام اختصاص دارد ).

بوریسکا به طور واضح عنوان می کندمردم دانش و علوم را از زیر یکی از اهرام ( منظور اهرام مصر نیست) پیدا می کنند و هنوز این هرم کشف نشده است  او می گوید زندگی زمانی تعقییر خواهد کرد که مجسمه ابو لهل باز شود و اضافه می کند که مجسمه ابو لهل عظیم مکا نیزم گشایش را د ر جائی پشت گو شش دارد اما بور یسکا محل دقیقش را به یاد نمی اورد .

دوستان ادامه تر جمه مصا حبه ایشان را در پستهای بعدی ذکر خواهم نمود که مسا ئل بسیار جالبی در مورد مایا ها و مریخ بیان می دارد ....

با کمال تشکر از خانم علیزادنیا به خاطر تر جمه این متون

**ادامه دارد ...**

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مطالب قدیمی‌تر